Vzdělávání rozhodčích

Českého florbalu

Český florbal neustále pracuje na nových možnostech zdokonalení systému vzdělávání a rozvoje rozhodčích, protože ti jsou součástí florbalových utkání a podílí se svou činností na tvorbě atmosféry v celém Českém florbalu. Rozhodčí svým vystupováním a jednáním propagují nejen sebe, ale i celý Český florbal, který reprezentují a proto klademe ba dlouhodobou práci s nimi velký důraz. Tuto práci  zajišťuji supervizoři rozhodčí, na které se mohou obracet všichni rozhodčí s dotazy na celou oblast vzdělávání rozhodčích. Nicméně do celého procesu vzdělávání rozhodčích se zapojuje velké množství osob a orgánů Českého florbalu. Na úvod tu najdete uvedený stručný výčet těchto osob a naznačený jejich vzájemný vztah a spolupráci v rámci práce s rozhodčími:

 1. Celostátní Komise rozhodčích a delegátů
 2. Příslušně regionální Komise rozhodčích a delegátů
 3. Celostátní supervizor rozhodčích
 4. Příslušní regionální supervizoři rozhodčích
 5. Hlavní školitelé každého regionu
 6. Školitelé
 7. Celostátní delegáti
 8. Regionální delegáti
 9. Mentoři

Vzdělávací aktivity florbalových rozhodčích

 1. Základní školení
 2. Vzdělávací semináře
 3. Praktické semináře
 4. Vzdělávací školení
 5. Činnost delegátů
 6. Činnost mentorů
 7. Univerzitní vzdělávání

1. Základní školení

ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH NOVÁČKŮ
 • znalost systému fungování oblasti rozhodčích
 • základní znalost pravidel
 • základy komunikace
 • technické aspekty činnosti rozhodčího
 • motivace rozhodčího
 • Předat nováčkovi praktické organizační informace z fungování oblasti rozhodčích a dát mu příležitost se osobně seznámit s regionálním supervizorem.
 • Připravit nováčka na první turnaj, který půjde pískat – potřebuje vědět, jak se má na turnaj nachystat a co ho čeká na samotném turnaji.
 • Kompetenčně spadá vždy pod příslušnou regionální KRD a praktickou realizaci zajišťují příslušný regionální supervizor ve spolupráci s  hlavním školitelem regionu
ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ REGIONÁLNÍCH ROZHODČÍCH
 • prohlubování znalosti pravidel a jejich interpretace
 • aktivní a otevřená komunikace
 • profesionální přístup
 • fyzická připravenost
 • budování páru a kariérní plánování
 • přístup k utkání
 • Kompetenčně spadá vždy pod příslušnou regionální KRD a praktickou realizaci zajišťují příslušný regionální supervizor ve spolupráci se školiteli.
ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ CELOSTÁTNÍCH ROZHODČÍCH
  širší vzdělávání v dalších oblastech psychologie, sportovní příprava a výživa, komunikace apod. odborníky v dané oblasti; pochopení souvislostí působení rozhodčího v rámci utkání jako celku; komunikativní znalost angličtiny; schopnost pochopení taktiky týmů; plné pochopení role rozhodčího ve všech souvislostech – taktika týmu, diváci, TV utkání; Kompetenčně spadá pod celostátní KRD a praktickou realizaci zajišťuje celostátní supervizor ve spolupráci se školiteli.
ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ REGIONÁLNÍCH DELEGÁTŮ
 • Kompetenčně spadá vždy pod příslušnou regionální KRD a praktickou realizaci zajišťují příslušný regionální supervizor ve spolupráci se školiteli.
ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ CELOSTÁTNÍCH DELEGÁTŮ
 • motivace rozhodčích;
 • způsob vedení rozhovoru před a po utkání;
 • znalost pravidel a dalších předpisů;
 • technické aspekty činnosti delegáta;
 • seznámení s nastavením pořadatelských povinností pro danou sezónu;
 • Kompetenčně spadá pod celostátní KRD a praktickou realizaci zajišťuje celostátní supervizor ve spolupráci se školiteli.

2. Vzdělávací semináře

SEMINÁŘE ROZHODČÍCH PRO LICENCI E

Kompetenčně spadají vždy pod příslušnou regionální KRD a praktickou realizaci zajišťují příslušný regionální supervizor ve spolupráci se školiteli.

 • ZOU + mládežnické soutěže
  • Dát rozhodčím naprostou jistotu při práci se elektronickým ZZOU. Většina už si to vyzkoušela v praxi na turnajích, takže se teď mohou ptát na reálné problémy, se kterými se setkali. Po semináři by pro ně neměl ZZOU představovat žádný problém, takže se na turnaji můžou cítit jistěji a soustředit se především na samotné pískání.
  • Ukázat rozhodčím rozdíly mezi ZOU a ZZOU, aby byli schopni pískat samostatně i utkání, kde je využíván již klasický ZOU.
  • Rozvinout téma ze základního školení ohledně specifik v mládežnických soutěžích. Rozhodčí by ze základního školení měli znát především technické aspekty soutěží 3+1. Seminář by se měl zaměřit na situace, se kterými se rozhodčí na turnajích setkávají, opět už se dá pracovat se zkušeností rozhodčích a řešit jejich problémy, které nastaly.
 • pohyb I + signalizace
  • Vyřešit s rozhodčími problémy s pohybem a postavením, které jim nastaly v praxi v systému 3+1, kde píská jeden rozhodčí. Rozvinout základy, které znají ze školení.
  • Naučit rozhodčí základní zásady postavení a pohybu v systému 5+1, kdy pískají dva rozhodčí. Je potřeba, aby rozhodčí pochopili základy spolupráce při pískání v páru.
  • Vysvětlit rozhodčím význam práce s píšťalkou, aby se naučili přemýšlet o významu intenzity hvizdu.
  • Probrat s rozhodčími jednotlivé druhy signálů podle pravidel. Vysvětlit jim využívání signalizace, kdy je potřebná a kdy naopak nadbytečná.
 • emoce I + tresty I
  • Rozhodčí by si měli začít uvědomovat, že jejich práce není jen pískání přestupků. Měli by vnímat, že každé utkání, či dokonce pouze určitá situace v utkání, vyvolává nějaké emoce.
  • Rozhodčí by si měli začít uvědomovat, že na utkání jsou přítomné různé skupiny osob (hráči, trenéři, diváci), kdy každá ze skupin má od utkání jiná očekávání, jinak utkání vnímá a utkání v nich může vyvolat rozdílné a různé emoce.
  • Rozhodčí by se měli začít učit, jak pracovat se svými vlastními emocemi během utkání. Jak se v tomto směru na utkání připravit.
  • Ukázat rozhodčím, jak postupovat při vyloučení po technické stránce, popsat jim jednotlivé druhy trestů a ukázat základní technické přestupky, při kterých jsou tresty udělovány.
SEMINÁŘE ROZHODČÍCH PRO LICENCI D

Kompetenčně spadají vždy pod příslušnou regionální KRD a praktickou realizaci zajišťují příslušný regionální supervizor ve spolupráci se školiteli.

 • emoce II + tresty II
  • Rozhodčí by si měli začít uvědomovat rozdílné emoce na utkáních starší mládeže (dorostenci a junioři) oproti utkáním dětí.
  • Rozhodčí by si měli začít uvědomovat dopad udělených trestů na emoce účastníků utkání.
  • Rozhodčí by měli začít vnímat důvody pro ukládání trestů v utkáních, jejich význam a poznat nejdůležitější situace, kdy je třeba tresty ukládat.
 • pohyb II + komunikace
  • Rozhodčí by si měli začít uvědomovat smysl a důležitost správného pohybu po hřišti vzhledem k rozdělení spolupráce s kolegou při posuzování jednotlivých situací během utkání.
  • Rozhodčí by měli začít chápat důležitost situací odehrávajících se v předbrankovém prostoru a důležitost správného přebírání těchto situací, aby měli ve spolupráci s kolegou tyto prostory neustále pod kontrolou.
  • Rozhodčí by měli začít vnímat důležitost veškeré komunikace s ostatními účastníky utkání včetně vzájemné komunikace s kolegou. Znát způsoby komunikace a poznat klíčově momenty, kdy je od nich komunikace vyžadována.
 • role rozhodčího + budování páru I
  • Rozhodčí by měli začít vnímat potřeby dalších účastníků během utkání a dokázat na ně reagovat.
  • Rozhodčí by si měli začít uvědomovat, že stanou-li se rozhodčími, tak jsou jako rozhodčí ostatními vnímáni i při svém působení na dalších florbalových akcích a vystupování na sociálních sítích.
  • Rozhodčí by měli začít vnímat důležitost vytvoření rozhodcovského páru pro svůj další možný rozvoj v roli rozhodčího.
 • výhody
  • Rozhodčí by měli začít vnímat smysl ukládání výhod během hry a naučit se s výhodami správně pracovat ve prospěch utkání jako celku.
  • Rozhodčí by si měli uvědomovat rozdílnost významu výhod pro jednotlivé úrovně utkání a s tím související správnou komunikaci při výhodách.
  • Rozhodčí by si měli uvědomovat, že odložené vyloučení a odložené trestné střílení jsou důležité formy výhod a měli by se je učit správně využívat.
 • aplikace pravidel I – video rozbory - hra tělem
  • Rozhodčí by měli pochopit, jak má vypadat čistý souboj rameno na rameno dle pravidel florbalu.
  • Rozhodčí by měli dokázat rozpoznat nejčastější přestupky tělem.
  • Rozhodčí by měli začít vnímat potřebu rozdíleného trestání jednotlivých přestupků tělem.
 • aplikace pravidel II – video rozbory - hra florbalkou
  • Rozhodčí by měli pochopit, jak má vypadat čistý odebrání míčku florbalkou dle pravidel florbalu.
  • Rozhodčí by měli dokázat rozpoznat nejčastější přestupky florbalkou.
  • Rozhodčí by měli začít vnímat potřebu rozdíleného trestání jednotlivých přestupků florbalkou.
SEMINÁŘE ROZHODČÍCH PRO LICENCI C

Kompetenčně spadají vždy pod příslušnou regionální KRD a praktickou realizaci zajišťují příslušný regionální supervizor ve spolupráci se školiteli.

 • emoce III + tresty III
  • Rozhodčí by si měli uvědomovat rozdílné emoce na utkáních dospělých oproti utkáním mládeže. Měli by se učit vyrovnávat s tlakem, který na ně může být vytvářen vzhledem k důležitosti výsledku.
  • Rozhodčí by se měli učit jak nakládat se situacemi, které během utkání vyhodnotí chybně. Jak s tímto pracovat během utkání, ale i následně po utkání.
  • Rozhodčí by měli začít vnímat důvody pro ukládání vyšších trestů v utkáních, jejich význam a poznat situace, kdy je třeba sáhnout k vyššímu trestu. Rozhodčí by měli chápat rozdíly mezi jednotlivými druhy vyšších trestů.
 • osobnost rozhodčího
  • Rozhodčí by si měli uvědomovat existenci faktorů, které ovlivňují jejich osobnost.
  • Rozhodčí by si měli uvědomovat, že existují faktory, které výrazně přispívají k tomu, jak jsou vnímáni okolím, zejména pak týmy.
  • Rozhodčí by se měli učit rozpoznat okolnosti, které ovlivňují jejich rozhodování, chování, vystupování či motivaci a být tak lépe připraveni na zvládání takových situací v okamžiku, kdy nastanou.
 • vnímání utkání
  • Rozhodčí by měli začít chápat, že jejich práce v utkání není zaměřena pouze na pravidla. Rozhodčím by mělo být jasné, že vnímání utkání začíná již před začátkem zápasu.
  • Rozhodčí by si měli také uvědomovat na utkání jaké kategorie a soutěže přijeli, a být schopni odhadnout, jaký bude jeho charakter, tedy o co se utkání hraje.
  • Dále by si měli rozhodčí ujasnit, že každý může mít od utkání jiná očekávání a pochopit, že jednotliví účastníci utkání mohou mít v utkání odlišné potřeby a je tedy vhodné s nimi již před utkáním komunikovat, aby mohli tyto potřeby lépe pochopit. Je potřeba také nezapomenout, že díky vývoji utkání se dále mohou potřeby týmu v jeho průběhu měnit.
 • kondice rozhodčího
  • Rozhodčí by si měli uvědomovat, jaké faktory kondice zahrnuje.
  • Rozhodčí budou mít možnost seznámit se s principy dlouhodobé kondiční přípravy.
  • Dále by se měli rozhodčí učit seznamovat s možnostmi tréninku jednotlivých pohybových schopností.
  • Rozhodčí se dozví základní vhled do možností předzápasové přípravy a pozápasové regenerace i průběžné regenerace tak, aby svoji činnost zvládali vykonávat kvalitně.
  • Rozhodčí by se měli seznámit s informacemi k plánování a evidenci tréninků.
 • budování páru II
  • Rozhodčí by si měli začít uvědomovat význam a potřeby profesionálního přístupu pro dlouhodobou činnost v roli rozhodčího.
  • Rozhodčí by měli začít chápat důležitost správného nastavení společných cílů v rozhodcovském páru.
  • Rozhodčí by měli začít vnímat důležitost vytvoření rozhodcovského páru pro svůj další možný rozvoj v pozici rozhodčího.
 • aplikace pravidel III – video rozbory - hra tělem
  • Rozhodčí by měli pochopit důležitost odůvodnění každého posouzení zákroku dle pravidel, aby byli schopni stejnou formou argumentovat přímo na hřišti.
  • Rozhodčí by měli dokázat rozpoznat a správně potrestat méně nápadné přestupky tělem jako jsou držení či bránění ve hře.
  • Rozhodčí by měli dokázat rozpoznat a správně potrestat nebezpečné přestupky tělem vedoucí k vyšším trestům.
  • Rozhodčí by měli na základě prezentovaní komplikovanějších a spornějších situací chápat možné rozdílné úhly pohledu týmu na posouzení daných přestupků a pochopit tak možné rozdílné reakce hráčů při samotných utkáních.
 • aplikace pravidel IV – video rozbory - hra florbalkou
  • Rozhodčí by měli prohloubit svou znalost pro potřebu rozdílného trestání jednotlivých přestupků florbalkou.
  • Rozhodčí by měli dokázat rozpoznat a správně potrestat přestupky florbalkou vůči brankáři.
  • Rozhodčí by měli dokázat rozpoznat a správně potrestat přestupky florbalkou vedené na nohy soupeře.
  • Rozhodčí by měli dokázat rozpoznat a správně potrestat přestupky florbalkou vedené na oblasti krku a hlavy soupeře.
  • Rozhodčí by měli na základě prezentovaní komplikovanějších a spornějších situací chápat možné rozdílné úhly pohledu týmu na posouzení daných přestupků a pochopit tak možné rozdílné reakce hráčů při samotných utkáních.
SEMINÁŘE ROZHODČÍCH PRO LICENCI B

Kompetenčně spadají vždy pod celostátní KRD a praktickou realizaci zajišťují celostátní supervizor ve spolupráci se školiteli.

 • vnímání utkání II;
  • Rozhodčí by si měli uvědomovat existenci vnějších faktorů, které ovlivňují jejich rozhodování. Těmi jsou zejména tlak vytvářený týmy (hráči a trenéry) či tlak diváků. Na rozhodčího působí také přítomnost médií a tlak daný okolnostmi utkání (například jde o rozhodující zápas play off).
  • Rozhodčí by se měli v tomto směru učit s těmito faktory pracovat, aby jejich působení rozhodčího negativně neovlivňovalo při jeho rozhodování na hřišti.
  • Proto je potřeba, aby rozhodčí rozuměli také vnitřním faktorům, které jejich rozhodování ovlivňují. V tomto směru jde zejména o uvědomování si chyb a práci s nimi tak, aby rozhodnutí rozhodčího v utkání zůstala vědomá, nikoliv podvědomá.
  • Rozhodčí by si dále měli uvědomit souvislost vnějších faktorů s těmi vnitřními, tedy například jak křičící divák může působit na vlastní emoce rozhodčího. Cílem ale zůstává, aby se rozhodčí na vlastní emoce připravil a v utkání je pak v takové situaci kontroloval – tedy, aby jeho působení v utkání bylo opět vědomé.
 • herní systémy;
  • Rozhodčí by si měli uvědomovat existenci herních systémů a jejich význam jakožto způsob organizace hry s předem vymezenými úkoly pro jednotlivce, skupiny hráčů i celé družstvo.
  • Rozhodčí by si měli uvědomovat existenci útočných i obranných herních systémů a učit se chápat, jaká jsou jejich specifika.
  • Rozhodčí by se měli učit rozpoznat herní systémy, které družstva aplikují ve hře a být tak připraveni na situace, které z toho v utkáních mohou plynout.
  • Na základě znalosti obranných herních systémů by si měli rozhodčí lépe ujasnit, kdy obranný systém selže a hráči tak budou muset sáhnout k faulu.
  • Rozhodčí by měli vědět, že týmy mohou herní systém změnit i během utkání a rozumět tomu, proč se to děje.
 • komunikace II;
  • Vzhledem k tomu, že problematika komunikace zahrnuje rozsáhlé množství informací a souvislostí, rozhodčí by si měli shrnout informace z předcházejícího vzdělávání, tedy co vše je komunikace, jak rozhodčí komunikuje a hlavní zásady komunikace. Stručně tak dojde ke shrnutí seminářů s tématikou signalizace (E), komunikace I (D) a osobnosti rozhodčího (C) do jednoho kompletního celku informací.
  • Další část semináře bude zaměřena na propojení znalostí o komunikaci s tím, proč je v utkání důležité komunikovat. Rozhodčí by si měli uvědomovat, že jejich vlastní komunikace by měla na hřišti zprostředkovat spolupráci obou týmů na férovém průběhu utkání.
  • Z toho důvodu je důležité, aby si rozhodčí uvědomovali, že komunikace není jen potřebou hráčů, trenérů a dalších účastníků utkání, ale především by měla být potřebou rozhodčích a mělo by být především jejich zájmem v utkání vybudovat spolupráci s týmy.
 • psychologie účastníků utkání;
 • aplikace pravidel V – video rozbory - hra tělem;
 • aplikace pravidel VI – video rozbory - hra florbalkou;

3. Praktické semináře

PRAKTICKÉ SEMINÁŘE CELOSTÁTNÍCH ROZHODČÍCH A DELEGÁTŮ
 • 2x ročně celodenní semináře včetně fyzické testování;
 • semináře při významných akcích či v dlouhodobě plánovaných termínech;
 • vzdělávání v dalších oborech;
 • sjednocování pohledu na roli rozhodčího a výklad pravidel;
 • Kompetenčně spadají vždy pod celostátní KRD a praktickou realizaci zajišťují celostátní supervizor ve spolupráci se školiteli.
PRAKTICKÉ SEMINÁŘE REGIONÁLNÍCH ROZHODČÍCH A DELEGÁTŮ
 • počet závisí na možnostech a potřebách každého regionu;
 • semináře vedené školiteli z prostředí mimo florbal;
 • semináře zaměřené na praktické problémy rozhodčích v konkrétních soutěžích;
 • Kompetenčně spadají vždy pod příslušnou regionální KRD a praktickou realizaci zajišťují příslušný regionální supervizor ve spolupráci se školiteli.

4. Vzdělávací školení

Školení slouží k postupu na vyšší licenci. Nutnou podmínkou je absolvování povinných témat seminářů pro stávající licenci;

VZDĚLÁVACÍ ŠKOLENÍ PRO POSTUP NA LICENCI C

Příprava a prezentace přiděleného tématu ze seminářů určených pro licenci D.

Sdílení vlastních zkušeností a praktického uplatnění informací z absolvovaných seminářů učených pro licenci D.

Kompetenčně spadají vždy pod příslušnou regionální KRD a praktickou realizaci zajišťují příslušný regionální supervizor ve spolupráci s hlavním školitelem.

VZDĚLÁVACÍ ŠKOLENÍ PRO POSTUP NA LICENCI B

Příprava a prezentace přiděleného tématu ze seminářů určených pro licenci C.

Sdílení vlastních zkušeností a praktického uplatnění informací z absolvovaných seminářů učených pro licenci C.

Ověření teoretických znalostí získaných účastí na seminářích určených pro licenci C.

Kompetenčně spadají vždy pod celostátní KRD a praktickou realizaci zajišťují celostátní supervizor.

VZDĚLÁVACÍ ŠKOLENÍ PRO POSTUP NA LICENCI A

Příprava a prezentace přiděleného tématu ze seminářů určených pro licenci B.

Sdílení vlastních zkušeností a praktického uplatnění informací z absolvovaných seminářů učených pro licenci B.

Ověření teoretických znalostí získaných účastí na seminářích určených pro licenci B.

Ověření znalosti anglického jazyka.

Kompetenčně spadají vždy pod celostátní KRD a praktickou realizaci zajišťují celostátní supervizor.

5. Činnost delegáta

ZPĚTNÁ VAZBA DELEGÁTA PO UTKÁNÍ
 • forma cca 20 - 60 minutový rozhovor po utkání;
ZPRÁVA DELEGÁTA
 • z utkání delegát vypracuje zprávu, která je určená jednak pro řídící orgán a dále pro samotné rozhodčí;
 • delegát dále ve zprávě hodnotí subjektivní názor na perspektivu rozhodčích ve vztahu k soutěži a nastavuje rozhodčím doporučení do budoucna;

Kompetenčně spadají pod celostátní KRD nebo příslušnou regionální KRD, která koordinuje a vyhodnocuje jejich činnost ve spolupráci s celostátním supervizorem neon příslušným regionálním supervizorem.

6. Činnost mentora

PRAKTICKÁ PRÁCE MENTORA BĚHEM UTKÁNÍ
ZPĚTNÁ VAZBA MENTORA PO UTKÁNÍ

Kompetenčně spadají vždy pod příslušnou regionální KRD, která koordinuje a vyhodnocuje jejich činnost ve spolupráci s příslušným regionálním supervizorem.

7. Univerzitní vzdělávání

STUDIJNÍ OBOR ROZHODČÍHO FLORBALU NA FSPS NA MU V BRNĚ