Valná hromada

Nejvyšší orgán Českého florbalu

Valná hromada je nejvyšším orgánem Českého florbalu, který se pravidelně schází každý rok v Brně. Valnou hromadu tvoří 79 delegátů z toho 70 delegátů je vyslaných krajskými valnými hromadami. Každý kraj je zastoupen minimálně 3 delegáty, jejich celkový počet se poměrově odvíjí od aktuálního počtu oddílů, kteří v uplynulé sezoně měli alespoň jedno družstvo v soutěžích, v daném kraji. Zbylých 9 delegátů jsou členové výkonného výboru a prezident Českého florbalu.

Valná hromada projednává výroční zprávy o stavu Českého florbalu a činnosti jednotlivých orgánů. Zároveň volí prezidenta, výkonný výbor, předsedy Disciplinární a Arbitrážní komise a všechny členy Odvolací a revizní komise a rozhoduje o Stanovách a dalších klíčových záležitostech Českého florbalu.

24. Valná hromada Českého florbalu

Dne 5. června 2022 se v Brně uskuteční 24. valná hromada Českého florbalu. Stejně jako v minulých letech, se valné hromady zúčastní 70 delegátů volených krajskými valnými hromadami. Pokud máte zájem navrhnout kandidáta na post delegáta na valnou hromadu, kontaktujte váš regionální sekretariát. Zvoleným delegátům budou odeslány kompletní písemné podklady na valnou hromadu Českého florbalu poštou minimálně 7 dní před konáním valné hromady.

V souladu se stanovami Českého florbalu proběhne na valné hromadě volba: předsedy Disciplinární komise, předsedy Odvolací a revizní komise, předsedy Arbitrážní komise a také jednotlivých členů Odvolací a revizní komise. Současně proběhne i doplňující volba dvou členů Výkonného výboru.

Konečný termín pro podání návrhů kandidátů do voleb na jednotlivé funkce byl v souladu se stanovami stanoven do čtvrtka 19. května 2022.

Písemné návrhy kandidátů na tyto funkce, může podat:

a) oddíl, prostřednictvím osob oprávněných jednat vůči Českému florbalu jménem oddílu

b) regionální orgány Českého florbalu, prostřednictvím Partnerského výkonného výboru

V případě, že se má kandidát na člena VV ČF o doplňující volbu dle stanov ucházet na schůzce hejtmanů jednotlivých krajů, která předchází konání Valné hromady ČF, musí být tento fakt v návrhu jasně uveden. Návrhy můžete zasílat doporučenou poštou do výše uvedeného termínu na adresu sekretariátu: Český florbal, Lomnického 1705/5, Praha 4, 140 00, nebo naskenované na e-mail frank@ceskyflorbal.cz.

V návrhu je nutno uvést, zda navrhovaný kandidát s eventuální volbou do daného orgánu souhlasí a toto prohlášení musí kandidát potvrdit svým podpisem.

Dovoluji si Vás upozornit na ustanovení vyplývající ze stanov, kdy případné návrhy ovlivňující legislativní řády a jiné předpisy je nutné předložit tak, aby daný návrh mohl být zaslán předem všem delegátům v materiálech na valnou hromadu. Vzhledem k tomuto je nutné, aby případné návrhy byly doručeny písemně na adresu sekretariátu: Český florbal, Lomnického 1705/5, Praha 4, 140 00, nebo v elektronické podobě na e-mail: frank@ceskyflorbal.cz nejpozději do čtvrtka 19. května 2022.