Řízení Českého florbalu

Statut komise rozhodčích a delegátů

Článek I.
Základní ustanovení
 1. Ve smyslu stanov Českého florbalu (dále jen CF), zřizuje Výkonný výbor (dále jen VV) svým rozhodnutím ze dne 22. 6. 2021 Komisi rozhodčích a delegátů, která navazuje na činnost této komise z předchozích období.
 2. Komise rozhodčích a delegátů (dále jen KRD) je odborným orgánem VV.
 3. VV jmenuje předsedu KRD a další členy komise.
 4. Vedoucí oblasti a sekretář KRD je stanoven ředitelem sekretariátu.
Článek II.
Poslání Komise rozhodčích a delegátů
 1. Hlavním posláním (úkolem) KRD je v rámci svých kompetencí odborně řídit oblast rozhodčích a delegátů a navrhovat patřičná opatření týkající se oblasti rozhodčích a delegátů.
Článek III.
Činnost komise
 1. KRD vydává rozhodnutí v oblastech jí svěřených tímto statutem.
 2. KRD zpracovává dle tohoto statutu, případně na žádost VV, jakož i iniciativně jednotlivé materiály, dále návrhy a stanoviska k zásadním otázkám a rozhodnutím, a předkládá je k dalšímu projednání VV.
 3. Jednání KRD řídí její předseda, případně jím pověřený člen.
 4. O každém jednání KRD se pořizuje zápis, který zpracovává sekretář komise, případně jiný, předsedou komise pověřený člen. Znění zápisu schvaluje předseda komise.
 5. Předseda KRD a vedoucí oblasti jsou oprávněni přizvat na jednání KRD odborníky a hosty, a to podle druhu projednávané problematiky.
 6. Na jednání KRD mají přístup též členové VV a ředitel sekretariátu.
 7. KRD využívá služeb sekretariátu způsobem stanoveným ředitelem sekretariátu. Pracovníci soutěžního sekretariátu mohou být pověření rozhodnutím KRD k vydávání některých rozhodnutí jménem KRD. Jejich pravomoci jsou stanoveny ve směrnici „Standardní postupy při rozhodování KRD“, kterou navrhuje, upravuje a schvaluje KRD.
 8. Za odbornou činnost a řešení náročných úkolů mohou členové KRD obdržet odměnu, kterou na základě návrhu předsedy KRD stanoví VV.
Článek IV.
Náplň činnosti a kompetence Komise rozhodčích a delegátů
 1. KRD zajišťuje zejména tyto činnosti:
  • připravuje koncepci rozvoje rozhodčích a delegátů
  • metodicky vede regionální orgány v oblasti rozhodčích a delegátů
  • řídí vzdělávací proces rozhodčích a delegátů na jednotlivých úrovních
  • navrhuje povinnost oddílů mít vyškolené rozhodčí
  • stanovuje povinnosti rozhodčích a delegátů jednotlivých licencí a listin
  • stanovuje kritéria pro přidělení jednotlivých licencí rozhodčích a delegátů
  • stanovuje ve spolupráci s Komisí soutěží (dále jen KS) a Komise elitního florbalu a medializace (dále jen KEFAM) rozsah náplně kontrolní činnosti vykonávané celostátními delegáty při utkáních
  • rozhoduje o zařazení celostátních rozhodčích a delegátů na celostátní listiny a o úpravách těchto listin v průběhu sezóny
  • řídí nominace v soutěžích řízených rozhodčími celostátních listin a celostátních delegátů
  • kontroluje a sankcionuje rozhodčí a delegáty v celostátních soutěžích
  • navrhuje způsob a výši odměňování rozhodčích a delegátů v celostátních soutěžích
  • navrhuje rozhodčí na post mezinárodních rozhodčích
  • navrhuje delegáty na post observera IFF
  • nominuje mezinárodní rozhodčí a delegáty na mezinárodní akce v případě, že je o to požádána IFF
  • navrhuje části předpisů soutěží týkajících se rozhodčích a delegátů včetně znění povinnosti oddílů mít vyškolené rozhodčí
  • podílí se na práci Pravidlové komise a ve spolupráci s ní připravuje doplňující výklady pravidel a na základě výzvy IFF se podílí i na přípravě návrhů na úpravy pravidel
  • připravuje podklady pro rozpočet v oblasti rozhodčích a delegátů
  • vyhodnocuje informace získané prostřednictvím zpráv delegátů
  • navrhuje způsob a výši odměňování školitelů rozhodčích a delegátů
  • stanovuje náplň školení a seminářů rozhodčích celostátních listin a celostátních delegátů
  • připravuje další materiály na základě žádosti VV
  • vyjadřuje se k materiálům předloženým ostatními komisemi
 2. Výsledky těchto činností a zprávy o jejich plnění jsou na základě žádosti předkládány VV. K platnosti některých rozhodnutí KRD je nutné; aby je předem schválil, případně vzal na vědomí VV.
 3. VV ČF
  • bere na vědomí:
   • seznam pozvaných párů na školení rozhodčích celostátních listin a celostátních delegátů
   • seznam hlavních školitelů rozhodčích a delegátů navržených regionálními KRD
   • informaci o udělených sankcích jednotlivým rozhodčím celostátních listin a celostátním delegátům
   • termínovou listinu jednotlivých akcí KRD včetně regionálních
   • zhodnocení činnosti rozhodčích a delegátů
   • návrh úprav systému vzdělávání a náplně školení rozhodčích a delegátů
   • metodický pokyn pro regiony v oblasti práce s rozhodčími a delegáty
   • návrh úprav povinnosti oddílů mít vyškolené rozhodčí
  • schvaluje:
   • koncepci oblasti rozhodčích a delegátů a její změny
   • složení a návrhy na změny ve složení KRD
   • nominaci mezinárodních rozhodčích a observerů IFF na období určené RC IFF
   • návrh podmínek činnosti rozhodčích a delegátů
   • návrh nastavení a jednotlivé kroky k dosažení vyšší prestiže rozhodčích
   • vývoj nároků na rozhodčí a delegátů dle listin včetně vzdělávání
   • znění prováděcích předpisů k plnění pravomocí a povinností KRD a jejich změny
Článek V.
Závěrečná ustanovení

Statut KRD nabývá účinnosti na základě schválení VV dne 17. 8. 2021.