Valná hromada

Nejvyšší orgán Českého florbalu

Valná hromada je nejvyšším orgánem Českého florbalu, který se pravidelně schází každý rok v Brně. Valnou hromadu tvoří 79 delegátů z toho 70 delegátů je vyslaných krajskými valnými hromadami. Každý kraj je zastoupen minimálně 3 delegáty, jejich celkový počet se poměrově odvíjí od aktuálního počtu oddílů, které v uplynulé sezoně měly alespoň jedno družstvo v soutěžích, v daném kraji. Zbylých 9 delegátů jsou členové výkonného výboru a prezident Českého florbalu.

Valná hromada projednává výroční zprávy o stavu Českého florbalu a činnosti jednotlivých orgánů. Zároveň volí prezidenta, výkonný výbor, předsedy Disciplinární a Arbitrážní komise a všechny členy Odvolací a revizní komise a rozhoduje o Stanovách a dalších klíčových záležitostech Českého florbalu.

26. Valná hromada Českého florbalu

V neděli 2. června 2024 se v Brně uskuteční 26. valná hromada Českého florbalu. Stejně jako v minulých letech se valné hromady zúčastní 70 delegátů volených krajskými valnými hromadami. Kandidatury na delegáty valné hromady se odevzdávají skrze florbalový informační systém (FIS), případně písemnou formou. Pro více informací kontaktujte Váš regionální sekretariát. Zvoleným delegátům budou elektronicky poskytnuty kompletní podklady na valnou hromadu nejpozději v pátek 24. května 2024.

V souladu se stanovami proběhnou na valné hromadě volby prezidenta, členů výkonného výboru, předsedy a členů Odvolací a revizní komise, předsedy Arbitrážní komise a předsedy Disciplinární komise.

  • Návrhy kandidátů do voleb může skrze FIS podat:
    1. oddíl, prostřednictvím osob oprávněných jednat vůči Českému florbalu jménem oddílu;
    2. regionální orgány Českého florbalu, prostřednictvím partnerského výkonného výboru.
  • V návrhu musí kandidát uvést výslovný souhlas s volbou do daného orgánu a prohlášení potvrdit ve FISu, případně podepsat.
  • Konečný termín pro podání návrhů kandidátů do voleb na jednotlivé funkce vychází na pátek 17. května 2024.
  • Kandidát na člena výkonného výboru musí uvést, zda se uchází i o volbu na schůzce hejtmanů jednotlivých krajů, která předchází konání valné hromady.

Současně si Vás dovoluji upozornit na ustanovení vyplývající ze stanov, kdy návrhy na změny vnitřních předpisů schválených výkonným výborem musí být doručeny písemně řediteli sekretariátu nejpozději do pátku 17. května 2024 tak, aby mohly být následně zaslány delegátům valné hromady.

Pro výše uvedené je ve výjimečných případech možné učinit podání v elektronické podobě na e-mail frank@ceskyflorbal.cz nebo písemně na adresu sekretariátu: Český florbal, Lomnického 1705/5, Praha 4, 140 00 k rukám ředitele sekretariátu.