Ochrana osobních údajů

Směrnice Českého florbalu o ochraně osobních údajů

Úvod

ČF vydává na základě zákona č. 133/ 2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující směrnici o uplatňování těchto předpisů v ČF.

článek 1

Osobní údaje

1.1. ČF je správcem osobních údajů uživatelů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Osobním údajem je podle § 4 zákona jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit.

1.2. Údaje jsou zpracovávány za účelem naplnění cílů vytyčených ve Stanovách ČF a evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi. Legislativní předpisy 57 Edice 2018

1.3. ČF eviduje údaje základní a doplňkové.

 • a) Základními (povinnými) údaji žadatele o členství fyzické osoby jsou:
  • aa) jméno a příjmení
  • ab) rodné číslo
  • ac) adresa trvalého bydliště
  • ad) emailová adresa
 • b) Doplňkovými údaji, které není povinen žadatel o členství uvést, jsou:
  • ba) další možná spojení (mobilní číslo, korespondenční adresa, telefon, apod.).
 • c) Základní údaje je žadatel o členství povinen uvést, popř. současný člen, fyzická osoba doplnit, a spolu s doplňkovými údaji strpět jejich zpracování v evidenci, pokud se chce podílet na činnostech organizovaných a pořádaných v rámci uskutečňování cílů ČF. Základní identifikační údaje pokud možno ověřuje ČF podle takových platných osobních dokladů vydaných orgány státní správy a samosprávy k prokázání totožnosti uživatele, podle nichž lze ověřit všechny základní identifikační údaje. Registrovaný uživatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit změny jména, příjmení, adresy trvalého bydliště, emailové adresy a případně také změny mobilního čísla.
 • d) Jméno, příjmení, ročník narození všech členů a v případě členů vykonávající zvláštní činnost (např. funkcionář a volená osoba ČF či oddílu, sekretář, vedoucí družstva, zaměstnanci ČF apod.), také kontaktní údaje mnohou být uvedeny na internetových stránkách za účelem plnění poslání a plnění služeb členům.
 • e) Datum narození možno dále použít na blanketu „Zápis o utkání,“ neboť tvoří rozhodující identifikaci nutnou při posuzování oprávněnosti nastupování k utkání.

1.4. Přihlášením se za člena, poskytuje člen v souladu se zákonem souhlas se shromažďováním, evidencí, úschovou, zpracováním a využíváním poskytnutých osobních údajů pro účely komunikace orgánů ČF s členskou základnou, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z cílů ČF, minimálně na dobu 10 let ode dne, kdy přestane vykonávat činnost, pro kterou je evidován.

1.5. Přihlášením se za člena, poskytuje člen svolení jakýmkoli technickým způsobem pořídit a použít písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se člena, jakož i jeho projevy osobní povahy.

článek 2

Práva a povinnosti orgánů ČF a funkcionářů

2.1. Funkcionáři, kteří přicházejí do styku s osobními údaji osob působících v ČF, jsou povinni důsledně dbát, aby nedocházelo k jejich zneužití.

2.2. ČF je oprávněn na vyžádání poskytovat osobní údaje uvedené v bodech 1.3 písm. a) a b) této směrnice orgánům státní správy České republiky, orgánům územních samospráv a dále ČOV a ČUS. ČF poskytuje osobní údaje uvedené v bodech 1.3 písm. a) a b) této směrnice zejména za účelem doložení členské základny, případně v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu.

článek 3

Oznamovací povinnost

3.1. Český florbal nepodléhá oznamovací povinnosti o zpracovávání osobních údajů, neboť se na něj vztahuje ustanovení § 18 zákona, které jej této povinnosti zbavuje.

článek 4

Společná a závěrečná ustanovení

4.1. Výklad této směrnice, její změny a doplňky provádí Výkonný výbor.

4.2. Tato Směrnice o ochraně osobních údajů je platná dnem schválení na zasedání Výkonného Výboru dne 23.05.2023. Účinnost této Směrnice o ochraně osobních údajů je od 01.07.2023 a současně se ruší platnost a účinnost předchozí Směrnice o ochraně osobních údajů se všemi změnami a doplňky.