Stanovy Českého florbalu

Část I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Článek 1

NÁZEV A SÍDLO

1. Český florbal („ČF”) je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vytvořeným na spolkových demokratických zásadách. Je organizátorem a představitelem florbalu v České republice.

2.  Sídlem ČF je Praha.

3. V zahraničním styku používá ČF anglický název „Czech Floorball“.

 

Článek 2

POSLÁNÍ

1. Posláním ČF (hlavní činností) je pečovat o komplexní rozvoj florbalu v České republice a vytvářet pro něj na všech stupních všestranné a rovnoprávné podmínky; prostřednictvím činnosti ve florbalových oddílech vést mládež k pozitivním občanským postojům a zdravému způsobu života.

2. Své poslání uskutečňuje zejména tím, že:

a) vytváří podmínky pro výchovu mládeže a talentované mladé florbalisty připravuje pro dosažení nejvyšší výkonnosti;

b) zřizuje, pořádá a organizuje florbalové soutěže všech tříd, které přímo řídí svými orgány podle pravidel florbalu a na základě předpisů, které pro jejich řízení vydává;

c) vydává řády a předpisy pro činnost v rámci ČF; vedle předpisů pro organizaci a řízení soutěží, kterými jsou zejména soutěžní řád, rozpisy soutěží, registrační řád, přestupní řád, disciplinární řád apod., vydává i statuty a řády upravující činnost orgánů ČF, podmínky pro účast v soutěžích ČF, zásady pro rozhodování sporů v ČF, pro nakládání s majetkem ČF atd.;

d) organizuje a řídí přípravu a činnost trenérů, rozhodčích a dalších činovníků;

e) prosazuje a chrání zájmy a práva florbalu a subjektů sdružených v ČF vůči státním, politickým a jiným orgánům a organizacím, zastupuje florbal v České republice i v zahraničí a dbá přitom všestranného prospěchu ČF a členských oddílů i účastníků soutěží;

f) zabezpečuje sportovní reprezentaci České republiky v soutěžích IFF, pořádá mezinárodní a mezistátní utkání a zajišťuje potřebnou přípravu družstev sportovní reprezentace;

g) podle potřeby zřizuje fundace, případně jiné neziskové instituce k podpůrným a humanitárním účelům;

h) vydává vlastní odbornou literaturu na podporu rozvoje florbalu a tiskoviny pro potřeby soutěží;

i) zabezpečuje propagaci florbalu v hromadných sdělovacích prostředcích, vyhlašuje ankety v souvislosti s florbalovými soutěžemi a činností reprezentačních družstev.

j) zabezpečuje vzdělávání a soustavný odborný rozvoj členů českého florbalu, trenérů, rozhodčích i dalších činovníků formou studií, kurzů a školení. Zabezpečuje také doplňkové vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti tělesné výchovy a sportovního tréninku se zaměřením na florbal.

3. ČF může k podpoře své hlavní činnosti provozovat i vedlejší hospodářskou činnost a tím vytvářet ekonomickou základnu pro rozvoj florbalu. Za tímto účelem také může vstupovat do obchodních korporací, nebo je zakládat.

4. ČF je členem Mezinárodní florbalové federace (IFF) v souladu s jejími statuty.

5. ČF je členem České unie sportu (ČUS) s výhradou práva z ní vystoupit.

6. ČF je členem Českého olympijského výboru (ČOV) s výhradou práva z něj vystoupit.

 

Článek 3

ČLENSTVÍ

Členství je dvojího druhu – členství fyzických osob a členství právnických osob (oddílů). S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.

1. Vznik členství:

a) O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor, popřípadě jiný jím pověřený orgán, na základě písemné přihlášky a u právnických osob také na základě předložení stanov nebo jiného zakládacího dokumentu. Přihláška obsahuje prohlášení uchazeče o členství, že vstupuje dobrovolně, zavazuje se dodržovat Stanovy a ostatní předpisy a podřizovat se rozhodnutím orgánů. Členství vzniká dnem rozhodnutí výkonného výboru, případně jím pověřeného orgánu o přijetí za člena, případně jiným dnem v tomto rozhodnutí uvedeným.

b) Nový člen je vzat do informačního systému a je mu přiděleno identifikační číslo platné v rámci ČF.

2. Mezi základní práva a povinnosti členů - právnických osob (oddílů) patří:

a) zúčastňovat se soutěží a mít za tím účelem registrované hráče podle příslušných předpisů a pověřovat jednotlivce v soutěžích funkcemi,

b) zúčastňovat se prostřednictvím svých zástupců, popřípadě zvolených delegátů jednání orgánů, na nich volit členy orgánů a platně hlasovat, a to v rozsahu stanoveném Stanovami,

c) platit členské příspěvky a poplatky, pokud jsou stanoveny příslušnými předpisy,

d) dodržovat právní předpisy ČR, Stanovy, řády a předpisy a podrobovat se rozhodnutím orgánů s právem odvolat se proti rozhodnutím vydaným v 1. instanci.

3. Mezi základní práva a povinnosti členů - fyzických osob patří:

a) registrovat se do jednotlivých oddílů a jejich prostřednictvím se zúčastňovat soutěží a jednání orgánů, a to v rozsahu určeném těmito Stanovami,

b) dodržovat právní předpisy ČR, Stanovy, řády a předpisy a podrobovat se rozhodnutím orgánů s právem odvolat se proti rozhodnutím vydaným v 1. instanci,

c) platit členské poplatky ve výši stanovené příslušnými předpisy.

4. Práva a povinnosti členů jsou nedělitelné a vázané výlučně na členy.

5. Členství zaniká:

a) vystoupením; člen může vystoupit, má-li vůči ČF uhrazeny všechny případné závazky; vystoupení je účinné okamžikem potvrzení žádosti o vystoupení příslušným orgánem ČF,

b) vyloučením, a to z důvodu porušení povinností stanovených v čl. 3, odst. 2 a 3 Stanov; o vyloučení rozhoduje výkonný výbor nebo jím pověřený orgán,

c) úmrtím osoby či právním zánikem člena,

d) výkonný výbor může upravit zvláštním předpisem zánik členství i v případě, že člen po určitou dobu nevykonává v rámci ČF žádnou činnost. Doba stanovená předpisem nesmí být kratší než 5 let u fyzické osoby a dva roky u právnické osoby.

6. Při zániku členství právnické osoby může výkonný výbor rozhodnout v zájmu prospěchu florbalu, že soutěžní práva převede na jiného člena. Přednostně však tato práva nabídne subjektu, kterému náležela před jejich převodem, pokud tento subjekt právně existuje.

7. ČF vede seznam členů. Zápisy a výmazy ze seznamu členů provádí elektronicky výkonným výborem pověřený orgán. Seznam členů – právnických osob – je zpřístupněn na webových stránkách. Seznam členů – fyzických osob – je zpřístupněn k nahlédnutí v sídle.  

 

Článek 4

ZÁJMOVÉ SKUPINY

V rámci ČF mohou se souhlasem výkonného výboru působit zájmové skupiny, jejichž cílem je uplatňovat zájmy svých členů (sdružení hráčů, sdružení trenérů apod.). Stanovy těchto zájmových skupin musí být v souladu se Stanovami ČF a potvrzeny výkonným výborem.

 

Část II

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO ČINNOST ORGÁNŮ

 

Článek 5

VÝSTAVBA ČF A JEDNÁNÍ JEHO ORGÁNŮ

1. ČF se člení podle územního principu na úroveň republikovou a regionální. Účelem územních součástí ČF je řídit soutěže a plnit poslání ČF ve svém regionu.

2. ČF se člení na regionální úrovni na kraje. Kraje se plně shodují s územním členěním samosprávy České republiky. O změně stávajícího územního členění rozhoduje valná hromada.

3. ČF je rozdělen na 14 krajů: Praha, Středočeský kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj.

4. Z organizačních důvodů se vytvářejí partnerské kraje dle následujícího rozdělení:

  1. Praha a Středočeský kraj
  2. Královéhradecký kraj a Pardubický kraj
  3. Liberecký kraj a Ústecký kraj
  4. Karlovarský kraj a Plzeňský kraj
  5. Kraj Vysočina a Jihočeský kraj
  6. Jihomoravský kraj a Zlínský kraj
  7. Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj

5. Volby do orgánů na všech úrovních se provádějí veřejným nebo tajným hlasováním podle rozhodnutí orgánu, který volbu provádí. Volby jsou právoplatné, pokud tyto Stanovy nestanoví jinak, zúčastní-li se jich nadpoloviční počet delegátů orgánu oprávněných volit.

6. Všechny orgány, pokud tyto Stanovy nestanoví jinak, mohou přijímat usnesení, je-li hlasování přítomna nadpoloviční většina členů nebo delegátů orgánu. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných oprávněných členů nebo delegátů. Hlasování je veřejné, pokud hlasující orgán nerozhodne v konkrétním případě, že hlasování bude tajné.

7. Právo hlasovat, volit a být volen, mají v orgánech delegáti, či členové příslušného orgánu, kteří dovršili 18 let. Mandát člena či delegáta v orgánech musí být vykonáván osobně, zastoupení se nepřipouští.

8. Všechny orgány jsou v případě potřeby oprávněny hlasovat a přijímat usnesení i písemnou formou nebo s použitím elektronických prostředků. Bližší podrobnosti o jednání orgánů stanoví jednací a volební řády, které si orgány pro svou činnost schvalují a které musí být v souladu s těmito Stanovami a rozhodnutím Výkonného výboru.

 

Část III

REPUBLIKOVÉ ORGÁNY

 

Článek 6

VALNÁ HROMADA

1. Nejvyšším orgánem je valná hromada.

2. Valnou hromadu tvoří 79 delegátů. Na valnou hromadu se vysílá 70 delegátů z krajů, dle volby krajských valných hromad. Počet delegátů, které má právo každý kraj na valnou hromadu vyslat, se stanoví následovně: aktuální počet členů (oddílů) se vydělí počtem delegátů valné hromady. Pro výpočet počtu členů jsou započítávány pouze oddíly, které měly v soutěžní sezóně předcházející valnou hromadu přihlášeno do soutěží alespoň jedno družstvo. Získané číslo je koeficientem, za které každému kraji připadá právo vyslat jednoho delegáta. Každému kraji připadají minimálně 3 delegáti.

3. Valné hromady se dále zúčastňují jako delegáti členové výkonného výboru.

4. Každý delegát má na valné hromadě 1 hlas. Mandát delegáta na valné hromadě je nezastupitelný. Valné hromady se dále zúčastňují s hlasem poradním, členové ORK a předsedové komisí.

5. Valná hromada se schází 1x ročně. Mimořádnou valnou hromadu svolá výkonný výbor, pokud to sám považuje za nutné nebo požádá-li o to písemně nadpoloviční většina krajů prostřednictvím partnerských výkonných výborů nebo třetina všech oddílů. Mimořádnou valnou hromadu je výkonný výbor povinen svolat do 12 týdnů od doručení podnětu.

6. Valná hromada:

a) projednává zprávu o stavu rozvoje florbalu v České republice a o činnosti výkonného výboru a orgánů volených valnou hromadou;

b) volí: prezidenta a členy výkonného výboru, předsedu odvolací a revizní komise a její členy, předsedu disciplinární komise a předsedu arbitrážní komise;

c) potvrzuje členy výkonného výboru zvolené hejtmany jednotlivých krajů, pokud nejsou hejtmany kraje;

d) schvaluje Stanovy, jejich změny a doplňky; o této záležitosti rozhoduje valná hromada 2/3 většinou přítomných delegátů;

e) bere na vědomí zprávu o hospodaření a schvaluje rozpočet;

f) rozhoduje o vstupu, vystoupení z obchodních společností, případně jejich zřízení či zániku;

g) rozhoduje o dalších záležitostech, které si vyhradí, pokud nejsou svěřeny Stanovami odvolací a revizní komisi;

h) může rozhodovat o změně vnitřních předpisů schválených výkonným výborem. Návrhy na změny vnitřních předpisů musí být doručeny písemně řediteli sekretariátu minimálně 15 dnů před konáním valné hromady a následně zaslány předem delegátům valné hromady.

 

Článek 7

KANDIDATURA DO ORGÁNŮ VOLENÝCH VALNOU HROMADOU

1. Kandidáta do orgánů, které jsou voleny na valné hromadě, může navrhnout:

a) oddíl,

b) regionální orgány, prostřednictvím partnerského výkonného výboru.

2. Kandidatura musí být podána řediteli sekretariátu písemně nebo elektronickou poštou minimálně 15 dnů před konáním valné hromady.

3. Návrh musí obsahovat na základě svobodného projevu vůle prohlášení kandidáta, že byl s návrhem seznámen a že pro případ svého zvolení souhlasí s výkonem funkce v příslušném orgánu.

 

Článek 8

VÝKONNÝ VÝBOR

1. Výkonný výbor má 9 členů. Tvoří jej prezident, viceprezident a 7 členů. Prezidenta a 5 členů výkonného výboru volí delegáti valné hromady. 3 členové výkonného výboru jsou voleni jako zástupci krajů na schůzce hejtmanů jednotlivých krajů, která předchází konání valné hromady. Členy výkonného výboru, vzešlé z této schůzky, musí v případě, že nejsou hejtmany kraje, jednotlivě potvrdit ve funkci valná hromada. V případě, že takto zvolený člen potvrzen nebude nebo na schůzce hejtmanů nebudou  zvoleni všichni 3 členové výkonného výboru volení jako zástupci krajů, zvyšuje se adekvátně počet členů výkonného výboru volených přímo danou valnou hromadou. Schůzka hejtmanů je svolávána prezidentem před konáním valné hromady po proběhnutí krajských valných hromad.

2. Viceprezident je volen na prvním zasedání nově zvoleného výkonného výboru z řad členů výkonného výboru na návrh prezidenta.

3. Funkční období členů výkonného výboru, s výjimkou kooptovaných členů výkonného výboru ve smyslu odst. 4 tohoto článku níže, je 4 roky a začíná běžet dnem konání valné hromady ve smyslu odst. 1 tohoto článku výše nebo pozdějším dnem, pokud o tom rozhodne valná hromada. To platí i pro členy výkonného výboru volené na schůzce hejtmanů jednotlivých krajů, která předchází konání valné hromady ve smyslu odst. 1 tohoto článku výše. 

4. Výkonný výbor je oprávněn v průběhu volebního období provést dočasnou kooptaci nejvýše tří svých členů v případě, že některý ze členů výkonného výboru v průběhu volebního období odstoupí nebo mu zanikne funkce nebo přestane funkci vykonávat. To neplatí pro prezidenta, který musí být v případě, že v průběhu volebního období odstoupí nebo mu zanikne funkce nebo přestane funkci vykonávat, vždy zvolen na nejbližší následující valné hromadě. Funkční období kooptovaných členů výboru (včetně nově zvoleného prezidenta dle předchozí věty) skončí ve stejný den, jako funkční období původního člena výkonného výboru, na jehož místo byl příslušný člen kooptován (resp. zvolen v případě nově zvoleného prezidenta dle předchozí věty). Pokud v průběhu volebního období odstoupí nebo zanikne funkce nebo přestane funkci vykonávat současně nadpoloviční většina členů výkonného výboru (bez ohledu nato, zda takoví členové výkonného výboru byli členy výkonného výboru od začátku volebního období), pak se automaticky zkracuje funkční období zbývajících členů výkonného výboru do dne předcházejícího konání nejbližší valné hromady a proběhne nová volba celého výkonného výboru postupem dle odst. 1 tohoto článku výše. Zbývající členové výkonného výboru svolají valnou hromadu bez zbytečného odkladu.

5. Výkonný výbor se schází zpravidla 1x za měsíc, plní především úkoly uložené mu valnou hromadou a naplňuje poslání v oblasti řízení soutěží, vnitřních a mezinárodních styků, sportovní reprezentace, hospodářského zajištění činnosti, kontroly a koordinace práce orgánů a činovníků a jednotné odborné sportovní metodiky. Vypracovává řády a předpisy a ostatní normy a provádí jejich změny a doplňky. Rozhoduje o adrese sídla v rámci obce Praha. Rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny do výlučné pravomoci valné hromady nebo které si valná hromada nevyhradila. 

6. Výkonný výbor není oprávněn zasahovat do pravomoci odvolací a revizní komise.

7. Pro zabezpečení řízení soutěží a pro uskutečňování dalších úkolů vyplývajících z poslání vytváří výkonný výbor odborné komise. Výkonný výbor schvaluje statuty pro práci těchto komisí, jmenuje a odvolává jejich předsedy a členy.

  

Článek 9

ODVOLACÍ A REVIZNÍ KOMISE

1. Odvolací a revizní komise rozhoduje jako orgán II. instance o odvoláních proti rozhodnutím jednotlivých odborných komisí ve věcech soutěžních, disciplinárních a evidenčních. Ve věcech arbitrážních rozhoduje pouze v rozsahu vymezeném vnitřními předpisy.

2. Odvolací a revizní komise provádí kontrolu hospodaření orgánů a oblastních orgánů.

Odvolací a revizní komise je rovněž oprávněna rozhodovat o tom, zda rozpisy všech tříd soutěží jsou v souladu se Soutěžním řádem.

3. Odvolací a revizní komise se schází nejméně 1x za dva měsíce. Její funkční období je dva roky.

4. Podrobnosti o činnosti odvolací a revizní komise upravuje Statut a odvolací řád, který na návrh odvolací a revizní komise schvaluje výkonný výbor

5. Odvolací a revizní komise má 3 členy. Předseda odvolací a revizní komise a 2 její členové jsou voleni valnou hromadou.

6. Odvolací a revizní komise v období mezi valnými hromadami je oprávněna provést dočasnou kooptaci nejvýše jednoho svého člena v případě, že někdo ze stávajících členů přestane funkci vykonávat. Na místa odstoupivšího člena proběhne na následující valné hromadě doplňující volba.

7. Členové odvolací a revizní komise nemohou během svého funkčního období vykonávat žádné další funkce a činnosti, ve kterých by se dostali do závislého nebo podřízeného vztahu k orgánům, ke kterým mají odvolací a kontrolní kompetenci.

8. Proti rozhodnutí odvolací a revizní komise je možné se v zákonem stanovených případech dovolat k Národnímu rozhodčímu soudu pro sport zřízenému při Národní sportovní agentuře. Národní rozhodčí soud pro sport v takovém případě postupuje podle svého statutu a jednacího řádu. Rozhodnutí Národního rozhodčího soudu pro sport je konečné.

 

Článek 10

SEKRETARIÁT

Sekretariát je profesionálně odborně kvalifikovaným pracovištěm, který zřizuje výkonný výbor k realizaci svých rozhodnutí a k zabezpečování všech operativních a praktických potřeb. V čele sekretariátu je ředitel sekretariátu, kterého jmenuje a odvolává výkonný výbor na návrh prezidenta.

 

Část IV

REGIONÁLNÍ ORGÁNY

 

Článek 11

KRAJSKÁ VALNÁ HROMADA

1. Nejvyšším orgánem na úrovni kraje je krajská valná hromada. Na krajskou valnou hromadu vysílají všechny oddíly, administrativně spadající do určitého kraje, z řad svých členů po 1 delegátu.

2. Valná hromada kraje probíhá vždy jako společné zasedání s valnou hromadou kraje partnerského.

3. Každý delegát má na krajské valné hromadě jeden hlas. Krajská valná hromada je usnášeníschopná, pokud se sejde v každém z krajů alespoň pětina delegátů z oddílů, které měly v soutěžní sezóně předcházející krajské valné hromadě přihlášeno do soutěží alespoň jedno družstvo.

4. V případě, že není přítomna pětina delegátů z celkového počtu delegátů z jednoho či obou partnerských krajů, je možné uskutečnit náhradní krajskou valnou hromadu po uplynutí 30 minut se shodným programem jednání, a tato krajská valná hromada je usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných delegátů.

5. Krajská valná hromada se schází 1x ročně, vždy nejdříve 7 týdnů a nejpozději 3 týdny před konáním valné hromady.

6. Mimořádnou krajskou valnou hromadu svolá partnerský výkonný výbor, pokud to sám považuje za nutné, nebo pokud o to požádá nadpoloviční většina oddílů, administrativně spadajících do příslušné oblasti. Mimořádnou krajskou valnou hromadu je partnerský výkonný výbor povinen svolat do 6 týdnů od doručení podnětu.

7. Usnesení krajské valné hromady je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných delegátů z obou krajů, s výjimkou hlasování o volbě hejtmana kraje, hlasování o volbě 2 členů partnerského výkonného výboru a hlasování o volbě delegátů na valnou hromadu, kde hlasují pouze delegáti z příslušného kraje a pro přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většina přítomných delegátů z daného kraje.

8. Společné zasedání krajských valných hromad zejména:

a) projednává zprávu o stavu rozvoje florbalu v oblasti a o činnosti partnerského výkonného výboru;

b) bere na vědomí zprávu o hospodaření a schvaluje rozpočet partnerského kraje;

c) volí hejtmany a členy partnerského výkonného výboru;

d) z řad delegátů krajské valné hromady volí delegáty na valnou hromadu.

 

 

Článek 12

PARTNERSKÝ VÝKONNÝ VÝBOR

1. Partnerský výkonný výbor je společný výkonný výbor partnerských krajů, který má vždy 6 členů (hejtmana a 2 členy z každého kraje).

2. Funkční období partnerského výkonného výboru je 2 roky. Změny v jeho složení může činit každá krajská valná hromada. Partnerský výkonný výbor se schází zpravidla 1x měsíčně.

3. Partnerský výkonný výbor zastupují oba hejtmani. Každý z nich reprezentuje kraje vůči státním či krajským orgánům. Partnerský výkonný výbor je po technické stránce řízen hejtmany, kteří se v řízení výboru vystřídají po jednom roce. Jako první partnerský výkonný výbor řídí hejtman kraje uvedeného na prvním místě v rozdělení partnerských krajů (článek 5 Stanov).

4. Partnerský výkonný výbor v období mezi krajskými valnými hromadami je oprávněn provést dočasnou kooptaci nejvýše dvou svých členů v případě, že někdo ze stávajících členů přestane funkci vykonávat. Na místa odstoupivších členů proběhne na následující krajské valné hromadě doplňující volba dle krajské příslušnosti odstoupivšího člena.

5. Partnerský výkonný výbor zabezpečuje plnění usnesení krajské valné hromady a zajišťuje soutěže v obou partnerských krajích. K jejich řízení vydává příslušné rozpisy, jmenuje komise na základě předpisů a ukládá jim úkoly.

6. Je oprávněn rozhodovat ve věcech, které nejsou vyhrazeny krajské valné hromadě, či jiným orgánům ČF. Partnerský výkonný výbor vstupuje do právních vztahů jménem ČF pouze na základě předpisů a pověření vydaných výkonným výborem.

 

Článek 13

SEKRETARIÁT

K zabezpečení úkolů partnerského výkonného výboru a k plnění úkolů v regionu je vytvářen sekretariát. Sídlo sekretariátu schvaluje výkonný výbor. Zaměstnanci sekretariátu jsou v pracovně právním poměru k ČF.

 

Část V

MAJETEK ČF

 

Článek 14

1. Majetek tvoří hmotný majetek (věci movité a nemovité), pohledávky a jiná majetková práva. Možným zdrojem majetku jsou zejména:

a) příjmy z členských a soutěžních poplatků,

b) příjmy od státu a jiných organizací,

c) podíl na výnosech z činnosti obchodních korporací, v nichž má ČF účast,

d) příjmy z poplatků za administrativní řízení v rámci ČF a z peněžitých sankcí ukládaných při provozování soutěží,

e) vlastní hospodářská činnost.

2. ČF vede účetnictví podle platné zákonné úpravy. Zásady hospodaření upravují vnitřní předpisy, které vydává výkonný výbor.

 

Článek 15

JEDNÁNÍ ZA ČF

1. ČF je právnickou osobou charakteru spolku s vlastní právní osobností.

2. Kolektivním statutárním orgánem je výkonný výbor. Za ČF právně jedná a navenek zastupuje prezident, viceprezident a ředitel sekretariátu, a to každý samostatně. Zastupovat mohou i další členové výkonného výboru, a to na základě písemného pověření výkonným výborem.

3. Zaměstnanci zastupují v rozsahu obvyklém k jejich pracovnímu zařazení.

4. K podpisování dokumentů, písemností a listin za ČF je oprávněn prezident, viceprezident a ředitel sekretariátu, a to každý samostatně.

 

Část VI

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

 

Článek 16

ROZHODOVÁNÍ ORGÁNŮ

Rozhodování o právech a povinnostech členů a účastníků soutěží na základě stanov, řádů a předpisů je zásadně minimálně dvouinstanční.

 

Článek 17

UPLATŇOVÁNÍ PRÁV A ŘEŠENÍ SPORŮ

1. Členové, organizační součásti a účastníci soutěží jsou povinni spory mezi sebou vyplývající ze Stanov, řádů a předpisů řešit prostřednictvím orgánů. I v případech, kdy zákony České republiky připouštějí obrátit se v záležitostech rozhodnutí orgánů na obecný soud, jsou strany zúčastněné ve sporu povinny vyčerpat k jeho urovnání všechny prostředky, které poskytují řády a předpisy ČF.

2. Orgány jsou povinny dbát na to, aby práva členů a účastníků soutěží ze Stanov, řádů a předpisů byla uplatňována v souladu s principy poctivého sportovního soutěžení a pravidly morálky. Porušování Stanov, řádů a předpisů, jejich obcházení, jakož i neplnění povinností uložených podle nich, je nepřípustné a podléhá sankcím.

 

Článek 18

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tyto Stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 4.6.2023. Stanovy nabývají účinnosti dne 4.6.2023 a stejným dnem pozbývají platnosti Stanovy schválené dne 5.6.2022.

Prezident

Viceprezident

Ředitel sekretariátu