Řízení Českého florbalu

Statut Komise regionů a rozvoje oddílů

Článek I.
Základní ustanovení
 1. Ve smyslu stanov Českého florbalu (dále jen ČF), zřizuje Výkonný výbor (dále jen VV) svým rozhodnutím ze dne 22. 6. 2021 Komisi regionů a rozvoje oddílů, která navazuje na činnost této komise z předchozích období.
 2. Komise regionů a rozvoje oddílů (dále jen KRO) je odborným orgánem VV.
 3. VV jmenuje předsedu KRO a další členy komise.
 4. Vedoucí oblasti a sekretář KRO je stanoven ředitelem sekretariátu.
Článek II.
Poslání Komise regionů a rozvoje oddílů
 1. Hlavním posláním (úkolem) KRO je v rámci svých kompetencí odborně řídit oblast regionálních florbalových unií a navrhovat patřičná opatření týkající se oblasti regionů a regionálních VV, dále řídit systém podpory a vzdělávání oddílů v jednotlivých úrovních za účelem maximální podpory jejich rozvoje a celkově navrhovat patřičná opatření týkající se rozvoje celého českého florbalu.
Článek III.
Činnost Komise regionů a rozvoje oddílů
 1. KRO vydává rozhodnutí v oblastech jí svěřených tímto statutem.
 2. KRO zpracovává dle tohoto statutu, případně na žádost VV, jakož i iniciativně jednotlivé materiály, dále návrhy a stanoviska k zásadním otázkám a rozhodnutím, a předkládá je k dalšímu projednání VV.
 3. Jednání KRO řídí její předseda, případně jím pověřený člen.
 4. O každém jednání KRO se pořizuje zápis, který zpracovává sekretář komise, případně jiný, předsedou komise pověřený člen. Znění zápisu schvaluje předseda komise.
 5. Předseda KRO a vedoucí oblasti jsou oprávněni přizvat na jednání KRO odborníky a hosty, a to podle druhu projednávané problematiky.
 6. Na jednání KRO mají přístup též členové VV a ředitel sekretariátu.
 7. KRO využívá služeb sekretariátu způsobem stanoveným ředitelem sekretariátu.
 8. Za odbornou činnost a řešení náročných úkolů mohou členové KRO obdržet odměnu, kterou na základě návrhu předsedy KRO stanoví VV.
Článek IV.
Náplň činností a kompetence Komise regionů a rozvoje oddílů
 1. KRO zajišťuje zejména tyto činnosti:
  • připravuje koncepci rozvoje oddílů a regionů
  • metodicky vede regionální orgány v jejich činnostech
  • vytváří a aktualizuje koncepci práce regionů v oblasti rozvoje
  • zprostředkovává funkční komunikaci mezi jednotlivými regiony
  • zpracovává návrh podoby pravidelných jednání všech regionálních VV
  • zabezpečuje průběžné vzdělávání členů regionálních VV v oblasti rozvoje
  • ve spolupráci s Komisí ekonomiky a infrastruktury (dále jen KEI) navrhuje systém financování činnosti jednotlivých regionů
  • spolupracuje s KEI při přípravě rozpočtových východisek regionů
  • napomáhá při sestavování regionálních rozpočtů
  • navrhuje ve spolupráci s regiony regionální rozvojové plány, průběžně je vyhodnocuje a navrhuje jejich úpravy a doplnění
  • ve spolupráci s ostatními odbornými komisemi navrhuje programy podpory z oblasti rozvoje a regionálních složek
  • řídí jednotlivé programy podpory v oblasti rozvoje a regionálních složek a zkvalitnění činnosti oddílů
  • předkládá návrh rozdělení projektů podpory rozvoje, regionálních složek a jednotlivých oddílů
  • navrhuje ve spolupráci s prezidentem rozvojový plán českého florbalu, průběžně jej vyhodnocuje a navrhuje jeho úpravy a doplnění
  • průběžně sleduje stav rozvoje florbalových oddílů
  • zpracovává metodiku budování a rozvoje florbalových oddílů
  • navrhuje členění oddílů do jednotlivých skupin (úrovní) dle navržených kritérií a pro tyto skupiny navrhuje a realizuje ve spolupráci s ostatními odbornými komisemi systém podpory a vzdělávání
  • navrhuje systém účasti členů KRO a VV na jednáních regionálních VV a VH
  • spolupracuje s ostatními odbornými komisemi v oblasti regionální problematiky a rozvoje oddílů
  • spolupracuje s KEI při přípravě analýzy stavu rozvoje florbalové infrastruktury (haly)
  • iniciuje zapojení osob z florbalových kruhů do všesportovních orgánů
  • připravuje další materiály na základě žádosti VV či ostatních odborných komisí
  • vyjadřuje se k materiálům předloženým ostatními komisemi
 2. Výsledky těchto činností a zprávy o jejich plnění jsou na základě žádosti předkládány VV. K platnosti některých návrhů a rozhodnutí KRR je nutné, aby je předem schválil, případně vzal na vědomí VV.
 3. VV na základě činnosti KRO:
  • bere na vědomí:
   • návrh účasti členů VV ČF na jednáních regionálních VV v 1. polovině aktuální sezóny
   • návrh účasti členů VV ČF na jednáních regionálních VV v 2. polovině aktuální sezóny
   • řehled vypsaných krajských dotačních programů s možností získat finanční podporu a jejich úspěšnost v jednotlivých regionech
   • informace z krajských VH
   • návrh programu a organizace setkání hejtmanů jednotlivých regionů a VV ČF
  • schvaluje:
   • hodnocení stavu rozvoje regionů, regionálních rozvojových plánů a nastavení regionálních rozvojových plánů na následující sezónu
   • návrh úprav Koncepce regionů a rozvoje oddílů 
   • návrh úprav předpisu stanovujícího zásady spolupráce orgánů ČF
   • návrh termínové listiny akcí KRO a významných akcí jednotlivých regionů na následující rok
   • hodnocení a návrhy na úpravu Komplexního programu rozvoje oddílů
   • přehled struktury programů podpory ČF, jejich hodnocení a návrh dlouhodobého vývoje
   • hodnocení plnění rozvojového plánu českého florbalu
   • složení a návrhy na změny ve složení KRO
Článek V.
Závěrečná ustanovení

Statut KRO nabývá účinnosti na základě schválení VV dne 17. 8. 2021.