Řízení Českého florbalu

Statut Komise rovných příležitostí

Článek I.
Základní ustanovení
 1. Ve smyslu stanov Českého florbalu (dále jen ČF), zřizuje Výkonný výbor (dále jen VV) svým rozhodnutím ze dne 23. 8. 2022 Komisi rovných příležitostí.
 2. Komise rovných příležitostí (dále jen KRP) je odborným orgánem VV.
 3. VV jmenuje předsedu KRP a další členy komise.
 4. Vedoucí oblasti a sekretář KRP je stanoven ředitelem sekretariátu.
Článek II.
Poslání Komise rovných příležitostí
 1. Hlavním posláním (úkolem) KRP je v rámci svých kompetencí odborně řídit oblast rovných příležitostí ve florbalu:
  • věnovat se problematice žen ve florbalu podporováním aktivní činnosti žen ve všech oblastech ČF, vytvářet podmínky pro zapojení žen do řídících funkcí ve florbale na domácí i mezinárodní scéně a pomáhat šířit požadavek rovnoprávného postavení ve sportu.
  • navrhovat patřičná opatření a projekty týkající se oblasti ČF a žen v nich, s prvky udržitelného rozvoje, zkvalitňování ženských soutěží a složek v rámci ČF a růstu ženské členské základny.
  • řešit otázky týkající se bezpečnosti, ochrany a práv sportujících, včetně dětí, ale i rovného přístupu a transsexuality.
Článek III.
Činnost komise
 1. KRP navrhuje opatření anebo vydává rozhodnutí v oblastech svěřených jí tímto statutem.
 2. KRP zpracovává dle tohoto statutu, případně na žádost VV, jakož i iniciativně jednotlivé materiály, dále návrhy a stanoviska k zásadním otázkám a rozhodnutím, a předkládá je k dalšímu projednání VV.
 3. Jednání KRP řídí její předseda, případně jím pověřený člen.
 4. O každém jednání KRP se pořizuje zápis, který zpracovává sekretář komise, případně jiný, předsedou komise pověřený, člen. Znění zápisu schvaluje předseda komise.
 5. Předseda KRP a vedoucí oblasti jsou oprávněni přizvat na jednání KRP odborníky a hosty, a to podle druhu projednávané problematiky.
 6. Na jednání KRP mají přístup též členové VV a ředitel sekretariátu.
 7. KRP využívá služeb Sekretariátu způsobem stanoveným ředitelem sekretariátu.
 8. Za odbornou činnost a řešení náročných úkolů mohou členové KRP obdržet odměnu, kterou na základě návrhu předsedy KRP stanoví VV.
Článek IV.
Náplň činnosti a kompetence Komise rovných příležitostí
 1. KRP zajišťuje zejména tyto činnosti:
  • Připravuje Akční plán a kroky rozvoje ženské oblasti v českém florbalu.
  • Průběžně hodnotí stav ženské oblasti v ČF a navrhuje případné reakce na stav.
  • Průběžně na základě stavu a vývoje žen ve florbalu v členské základně navrhuje případná opatření.
  • Konzultuje změny ve struktuře a předpisech ženských soutěží.
  • Spolupracuje s odbornými komisemi při práci v oblasti marketingu a medializace žen.
  • Podílí se s odbornými komisemi na setkáních.
  • Pomáhá rozvíjet trenérské kurzy v oblasti koučinku pro ženy ve sportu.
  • Připravuje další materiály na základě žádosti VV.
  • Vyjadřuje se k materiálům předloženým ostatními komisemi.
  • Přijímá doporučení mezinárodních institucí, týkajících se oblasti rovných příležitostí.
  • Uplatňuje politiku propagující zvýšení zastoupení žen v prostředí a řídících orgánech českého florbalu a hledá podporu pro její naplnění.
  • Podporuje spolupracovníky komise a zástupce regionů.
  • V oblasti sportu žen komise spolupracuje s IFF, ČOV a ostatními organizacemi věnujícím se rovným příležitostem a rovnoprávnému postavení.
  • Garantuje informování spektra žen - sportovkyň zajímajících se o otázky rovného postavení žen a mužů ve sportu na všech jeho úrovních.
 2. Výsledky těchto činností a zprávy o jejich plnění jsou na základě žádosti předkládány VV. K platnosti některých rozhodnutí KRP je nutné, aby je předem schválil, případně vzal na vědomí VV.
 3. VV na základě činnosti KRP:
  • bere na vědomí:
  • zprávu o stavu žen ve florbale dle jednotlivých oblastí
  • analýzu stavu rozvoje ženské oblasti
  • schvaluje:
  • akční plán rozvoje žen ve florbale a jeho změny
  • návrhy opatření k rovnoprávnému postavení žen ve florbalu
  • složení a návrhy na změny ve složení KRP
Článek V.
Závěrečná ustanovení
 1. Statut KRP nabývá účinnosti na základě schválení VV dne 23. 8. 2022.