Řízení Českého florbalu

Statut Komise vzdělávání a mládeže

Článek I.
Základní ustanovení
 1. Ve smyslu stanov Českého florbalu (dále jen ČF), zřizuje Výkonný výbor (dále jen VV) svým rozhodnutím ze dne 22. 6. 2021 Komisi vzdělávání a mládeže, která navazuje na činnost Komise vzdělávání a talentované mládeže z předchozích období.
 2. Komise vzdělávání a mládeže (dále jen KVM) je odborným orgánem VV.
 3. VV jmenuje předsedu KVM a další členy komise.
 4. Vedoucí oblasti a sekretář KVM je stanoven ředitelem sekretariátu.
Článek II.
Poslání Komise vzdělávání a mládeže
 1. Hlavním posláním (úkolem) KVM je v rámci svých kompetencí odborně řídit oblast vzdělávání (zejména trenérského) a oblast mládežnického florbalu včetně kompletní struktury práce s talentovanou mládeží a případných reprezentací do 17 let, metodické nastavení mládežnických soutěží, zpracovávání metodických materiálů a návrh příslušných opatření týkající se dalších oblastí českého florbalu.
Článek III.
Činnost komise
 1. KVM vydává rozhodnutí v oblastech jí svěřených tímto statutem.
 2. KVM zpracovává dle tohoto statutu, na základě vlastní iniciativy či případně na žádost VV jednotlivé materiály, a dále návrhy a stanoviska k zásadním otázkám a rozhodnutím a předkládá je k dalšímu projednání VV.
 3. Jednání KVM řídí její předseda, případně jím pověřený člen.
 4. O každém jednání KVM se pořizuje zápis, který zpracovává sekretář komise. Znění zápisu schvaluje předseda komise.
 5. Předseda KVM a vedoucí oblasti jsou oprávněni přizvat na jednání KVM odborníky a hosty, a to podle druhu projednávané problematiky.
 6. Na jednání KVM mají přístup též členové VV ČF a ředitel sekretariátu.
 7. KVM využívá služeb sekretariátu způsobem stanoveným ředitelem sekretariátu a vedoucím dané oblasti.
 8. Za odbornou činnost a řešení náročných úkolů mohou členové KVM obdržet odměnu, kterou na základě návrhu předsedy KVM stanoví VV.
Článek IV.
Náplň činností a kompetence Komise vzdělávání a mládeže
 1. KVM zajišťuje zejména tyto činnosti:
 • připravuje koncepci rozvoje vzdělávání a mládeže
 • stanovuje ve spolupráci s Komisí soutěží (dále jen KS) základní metodické podmínky regionálním složkám k hracím systémům mládežnických soutěží
 • navrhuje systémy pořádání vrcholných mládežnických soutěží včetně zajištění organizace jejich vrcholů
 • navrhuje ve spolupráci s Komisí reprezentace a mezinárodního rozvoje (dále jen KRM) potřebné kroky k přechodu na systémovou a kvalifikovanou práci s talentovanou mládeží s následným využitím tréninkových center
 • organizuje vlastní systém práce s talentovanou mládeží
 • vede přehled o jednotlivých mládežnických akcích a projektech a zabezpečuje v případě nutnosti účast florbalových týmů (např. LODM)
 • navrhuje znění předpisu povinnost oddílů mít mládežnická družstva
 • navrhuje kritéria programů podpory v oblasti mládeže a trenérského vzdělávání
 • připravuje podklady pro rozpočet v oblasti mládeže a trenérského vzdělávání
 • navrhuje změny a doplňky směrnice a kritérií trenérských licencí včetně znění předpisu povinnosti oddílů o trenérském vedení u jednotlivých družstev
 • organizuje vlastní systém trenérského vzdělávání
 • navrhuje a realizuje systém tvorby metodických materiálů různých úrovní
 • prosazuje florbal do školských vzdělávacích osnov a řeší systém a způsob výuky florbalu v rámci systému škol
 • navrhuje trenérské vedení mládežnických reprezentačních celků
 • schvaluje plány přípravy mládežnických reprezentačních družstev a termínovou listinu a podává zprávu o jejich činnosti
 • připravuje další materiály na základě žádosti VV či ostatních odborných komisí
 • vyjadřuje se k materiálům předloženým ostatními komisemi
 1. Výstupy těchto činností a zprávy o jejich plnění jsou na základě žádosti předkládány VV. K platnosti některých usnesení KVM je nutné, aby je předem schválil, případně vzal na vědomí VV.
 2. VV na základě činnosti KVM:
 • bere na vědomí:
 • - hodnocení systému tvorby metodických materiálů a návrh dalšího vývoje-
 • - zpráva o průběhu setkání regionálních výběrů mládeže a MČR
 • - návrh plánu akcí trenérského vzdělávání licencí B, C a D v následující sezóně
 • - návrh nároků na rozpočet na následující rok v oblasti KVM
 • - návrh konkrétní struktury a základní podoby organizace mládežnických vrcholných akcí v daném roce
 • - návrh trenérského vedení mládežnických reprezentací
 • schvaluje:
 • -návrh úprav Koncepce rozvoje vzdělávání a mládeže-
 • -hodnocení programů podpory v oblasti vzdělávání a návrh na úpravu pro další sezónu
 • -návrh úpravy povinnosti oddílů mít mládežnická družstva pro nadcházející sezónu
 • -návrh změn a doplňků směrnice a kritérií získávání trenérských licencí, včetně znění předpisu povinnosti oddílů o trenérském vedení u jednotlivých družstev
 • -návrh komplexního systému práce s talentovanou mládeží a harmonogramu jeho realizace
 • -složení a návrhy na změny ve složení KVM
Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Statut KVM nabývá účinnosti na základě schválení VV dne 17. 8. 2021.