Matrika

Matriční úsek Českého florbalu

Tuzemské přestupy

Přestupní období

Přestupní období je rozdělené dle věkových kategorií hráčů:

 • 1. 7. – 15. 1. – dorostenci/dorostenky, junioři/juniorky, muži/ženy a starší
 • 1. 7. – 31. 3. – starší žáci/žákyně, mladší žáci/žákyně, elévové/elévky, přípravka, mini žákyně, mini přípravka

Změna oddílové příslušnosti (ZOP)

 • Popis: Změna či nabytí oddílové příslušnosti pro členy, kteří jsou bez oddílové příslušnosti nebo jsou členy Českého florbalu déle než 1 rok a již uběhl 1 rok od jejich posledního utkání v rámci soutěží Českého florbalu a nemají podepsaný evidenční dodatek.
 • Věk: Bez věkového omezení.
 • Časové omezení: Změna oddílové příslušnosti není vázána na přestupní období, lze ji tedy provést kdykoliv, nejdříve však 3 měsíce od předešlé ZOP.
 • Cena: Zdarma

Přestup

 • Popis: Jednorázová změna oddílové příslušnosti. Hráč je k datu OD vyřazen z mateřského oddílu a schválením přestupu přiřazen do oddílu nového.
 • Věk: Bez věkového omezení.
 • Časové omezení: Datum přestupu musí být v přestupním období (1. 7. – 15. 1. nebo 31. 3. dle kategorie) Po přestupu hráč nesmí 3 měsíce podat další žádost o přestup či hostování.
 • Družstva: Bez omezení
 • Cena: 500 Kč pro kategorie mužů, žen, juniorů a juniorek; 250 Kč pro mladší kategorie
 • Co dělat při nesouhlasu mateřského oddílu s přestupem

Hostování

 • Popis: Dočasná změna oddílové příslušnosti. Hráč je k datu OD vyřazen z mateřského oddílu a schválením hostování přiřazen do oddílu nového, kde zůstává do data DO nebo předčasného ukončení hostování. Maximálně však do konce sezóny, tzn. 30. 6.
 • Věk: Bez věkového omezení.
 • Časové omezení: Minimální doba hostování je 30 dnů (1 měsíc). Hostování začíná nejdříve 1. 7. a nejpozději ke konci přestupního období (15. 1. nebo 31. 3. dle kategorie), trvá maximálně do konce sezóny (30. 6.).
 • Družstva: Bez omezení.
 • Cena: 300 Kč pro kategorie mužů, žen, juniorů a juniorek; 150 Kč pro mladší kategorie

Střídavý start (STST)

 • Popis: Dočasné povolení pro hráče startovat za A-družstvo mateřského oddílu a zároveň A-družstvo oddílu pro STST.
 • Věk: První tři sezóny v kategorii dospělých dle věkového zařazení (19, 20 a 21 let věku).
 • Časové omezení: Střídavý start začíná nejdříve 1. 7. a nejpozději ke konci přestupního období (15. 1.), trvá maximálně do konce sezóny (30. 6.) - může být předčasně ukončen žádostí anebo automaticky ke konci základní části soutěže, pokud hráč nenastoupí k minimálně 30% zápasů základní části. Střídavý start lze využít pouze jednou za sezonu.
 • Družstva: Střídavě startovat lze pouze z oddílů, jejichž A-družstva hrají nejvyšší celostátní soutěže (definované soutěžním řádem: Superliga, 1. liga mužů, Národní liga, Extraliga žen, 1. liga žen). Střídavě startovat lze do soutěží o jednu nebo dvě úrovně níže než hraje A-družstvo mateřského oddílu (nejnižší možná soutěž pro STST je Regionální liga mužů a 3. liga žen). Hráč může nastupovat pouze za A-družstva obou oddílů.
 • Cena: 300 Kč

Střídavé hostování (STH)

 • Popis: Dočasné oprávnění hráče nastupovat za mateřský oddíl a jedno družstvo oddílu pro STH.
 • Věk: Starší žáci/žákyně až po první tři sezóny v kategorii dospělých dle věkového zařazení (14 - 21 let).
 • Časové omezení: Délku STH vybírá zadávající na formuláři. Maximálně může trvat 105 dní. Začíná nejdříve 1. 7. a nejpozději ke konci přestupního období (15. 1. nebo 31. 3. dle kategorie), trvá maximálně do konce základní části soutěže, do které hráč střídavě hostuje.
 • Družstva: Střídavě hostovat lze pouze do vyšší a celostátní soutěže (výjimka je pro kategorii starších žákyň a dorostenek, kdy za soutěž pro střídavé hostování je považována i 1. liga dorostenek). STH je povoleno pouze v případě, že mateřský oddíl nemá družstvo ve stejné úrovni celostátní soutěže, než kam by hráč střídavě hostoval. Pro hráče, jehož mateřský oddíl má družstvo v příslušné kategorii, se za vyšší soutěž považuje i soutěž o úroveň nižší ve starší věkové kategorii.
 • Cena: 250 Kč

Ukončení hostování

 • Popis: Předčasné ukončení probíhajícího hostování.
 • Věk: Bez věkového omezení.
 • Časové omezení: Minimální doba hostování je 30 dnů; hostování může být ukončeno nejpozději ke konci přestupního období (15. 1. nebo 31. 3. dle kategorie). Den ukončení hostování je posledním dnem, kdy hostování platí.
 • Družstva: Bez omezení.
 • Cena: 200 Kč

Ukončení střídavého startu

 • Popis: Předčasné ukončení probíhajícího střídavého startu.
 • Věk: Viz Střídavý start.
 • Časové omezení: STST může být ukončen nejpozději ke konci přestupního období (15. 1.). Den ukončení STST je posledním dnem, kdy STST platí.
 • Družstva: Viz Střídavý start.
 • Cena: 200 Kč
 

Mezinárodní přestupy

Na mezinárodní scéně platí Mezinárodní přestupní řád, který má jiná pravidla a principy než řády platné v rámci Českého florbalu. Níže jsou shrnuty základní pravidla a instituty, které lze v rámci přechodu mezi federacemi využít. Vždy doporučujeme se podívat do mezinárodního přestupního řádu pro další podmínky či úpravy konkrétních žádostí. V případě nějakých nejasností či dotazů se obracejte na Matriční úsek. Mezinárodní přestupní období: 1.7. - 15.1., podání žádostí je možné již od 1.5. 

Mezinárodní přestup (International transfer)

 • Popis: Jde o trvalý převod hráče mezi dvěma federacemi. K vyplnění formuláře musí dojít vždy, i v případech, kdy hráč několik let nenastoupil k utkáním či již mateřský oddíl nefunguje nebo neexistuje, protože v souvislosti s tím dochází k zániku statusu hráče v rámci mateřské federace a povolení registrace ve federaci nové.
 • Cena: 220 CHF (~ 5 900 Kč);
  Expresní vyřízení je za poplatek 330 CHF (~ 8 800 Kč). Pro federace zemí mimo 25 nejlepších je poplatek 110 CHF (~ 2 950 Kč). Aktuální světový žebříček je dostupný zde.
 • Poznámka: Pokud hráč více jak dva roky nenastoupil k soutěžnímu utkání, není za přestup ze strany IFF účtován poplatek a lze jej řešit i mimo mezinárodní přestupní období.

Dočasný start (Temporary Play)

 • Popis: Jde pouze o umožnění startu hráče za jiný oddíl pro specifické mezinárodní turnaje či utkání v období mezi 1. 5. až 31. 8. Dále existuje možnost využití Dočasného startu pro případ, kdy hráč z důvodu studia jde na jiný světadíl, mimo přestupní období a na dobu kratší než 6 měsíců.
 • Cena: 110 CHF (~ 2 950 Kč)

Interkontinentální hostování (Intercontinental Visitor transfer)

 • Popis: Je dočasným hostováním, které lze využít při cestách po jiných kontinentech od 1.6. do konce přestupního období. Maximální doba hostování je 60 dní a lze jej využít v uvedeném období až dvakrát.
 • Cena: 110 CHF (~ 2 950 Kč)

Studentské hostování (Intermediate Student transfer)

 • Popis: Opět jde o dočasné hostování využitelné pro kratší studijní pobyty v jiné zemi během mezinárodního přestupního období maximálně na dobu 60 dní.
 • Cena: 55 CHF (~ 1 470 Kč)

Jak řešit mezinárodní žádosti

Všechny potřebné informace k mezinárodním žádostem jsou dostupné v angličtině na stránkách Mezinárodní florbalové federace (IFF) zde, obdobně jsou dostupné i formuláře.

Veškerá komunikace a zasílání žádostí s potvrzeními o platbě probíhá elektronicky (e-mailem v příloze ve formátu pdf) při dodržení podmínek, že jsou všechny nejen vyplněné údaje viditelné a čitelné z důvodu vyhnutí se zbytečnému zamítnutí žádosti. V případě dotazů se obraťte na IFF na adresu transfer@floorball.sport.

Pro usnadnění řešení celé záležitosti Vám přiblížíme nejdůležitější kroky při řešení žádostí a jejich vyplňování:

 1. hráč si stáhne příslušný formulář žádosti, vyplní ho a podepíše;

 2. zašle vyplněný a podepsaný formulář novému oddílu (Receiving club) nebo dočasnému oddílu (Temporary club), kam směřuje trvale či dočasně, k potvrzení a podepsání;

 3. zašle formulář mateřskému oddílu (Giving/Ordinary club), tedy oddílu, kde má oddílovou příslušnost k vyjádření a potvrzení;

 4. zašle vyplněný formulář národní federaci mateřského oddílu k potvrzení;

 5. uhradí příslušný poplatek ve Švýcarských francích (CHF) dle pokynů na stránkách IFF nebo dle údajů uvedených na všech formulářích úplně dole - je potřeba uhradit i všechny poplatky spojené s převodem;

 6. zašle kompletně vyplněný formulář na IFF (spolu s potvrzením o úhradě poplatku za žádost v případě expresního poplatku).

Postup v případě, že hráč směřuje z/odchází z ČR:

Body 1) až 4) platí v daném pořadí jen u bodu 4) Český florbal zasílá potvrzený formulář rovnou na IFF a v kopii dotčeným stranám. Dále hráč postupuje dle výše zmíněného postupu, body 5) a 6).

Postup v případě, že hráč směřuje do ČR: 

Hráč postupuje a řídí se postupně výše uvedenými body 1) až 6). Ke schválení běžného vyřízení žádostí ze strany IFF dochází každé pondělí a je zjistitelné na webu - Mezinárodní přestup / Dočasný start, Inetrkontinentální a Studentstké hostování. Při příchodu do ČR je nutné, aby hráč vyplnil papírovou Přihlášku člena do Českého florbalu, spolu s její částí Registrace do oddílu dle oddílu, který je uveden na formuláři mezinárodního přestupu. Formulář mezinárodního přestupu se v tomto případě na Matriční úsek nezasílá!