Rozvoj oddílů

Vysočina a Jihočeský kraj

Rozvojové projekty regionů jsou zaměřeny na tři oblasti: podpora rozvíjejících se oddílů, podpora rozvoje ženského florbalu a vznik nových oddílů.

Cílem programu podpory rozvíjejících se oddílů je zajistit podporu rozvoje i pro malé a střední oddíly, které nejsou zapojeny do Programu podpory č. 3 - Komplexní rozvoj oddílů a florbalu, a které mají zájem na svém rozvoji.

Cílem programu podpory rozvoje ženského florbalu je akcentace cílů v Rozvojovém plánu ČF zaměřených na rozvoj ženského florbalu v celé jeho šíři, tj. zaměření se jak na kvantitativní rozvoj (vznik nových ženských družstev a navýšení aktivní členské základny a sportovní rozvoj ženského florbalu), ale také na zapojení žen do řídících funkcí ve florbale (aktivní působení v celostátních a regionálních orgánech) prostřednictvím motivace regionálních složek.

Cílem programu podpory na vznik nových oddílů je podporovat, resp. motivovat regiony k aktivitám směřujícím ke vzniku nových oddílů a prostřednictvím pozitivní bonifikace motivovat regionální složky rovněž k projektům založeným na meziregionální spolupráci.

Rozvojové projekty 2024/2025

Projekty na sezonu 2024/2025 budou vypsány začátkem října 2024.​


Rozvojové projekty 2023/2024


Rozvojové projekty PP2A - Podpora rozvíjejících se oddílů
Rozvojový projekt regionu č. 1 - PODPORA NÁBOROVÝCH AKCÍ - turnaje pro neregistrované hráče

Projekt je zaměřen na pomoc oddílům pořádající náborové akce - dětské turnaje pro neregistrované hráče. Jedná se o podporu financování obslužného personálu (pořadatelé, rozhodčí), cestovné organizátorů či rozhodčích, úhradu nákladů na pronájem sportoviště, přípravu a tisk propagačních materiálů a cen pro účastníky. Podpořeny budou 3 náborové akce. 1 akce / 1 oddíl. Celková výše podpory 30 000,- Kč tj. 10 000,- Kč / 1 akce / 1 oddíl. Vyplacení podpory bude do 14 dnů od skončení akce poté, co pořádající oddíl dodá stručné vyhodnocení, fotodokumentaci z akce a prezenční listiny.

Rozvojový projekt regionu č. 2 - Podpora růstu počtu aktivních rozhodčích

Základním cílem projektu je vyškolení rozhodčích pro obslužnost vlastních turnajů mládeže zejm. v soutěžích 3+1, které místní oddíl pořádá, sekundárně tak může dojít k úspoře na cestovné rozhodčích. Navýšením počtu zapojených rozhodčích do mládežnických soutěží se tvoří potenciál nejen pro kvantitativní, ale i pro kvalitativní růst rozhodčích v regionu. Podpora je určena oddílům, které plní Předpis povinnosti mít vyškolené rozhodčí 2023/24 a jejich rozhodčí plnící povinnost budou splňovat všechny podmínky stanovené statutem rozhodčího. V měsících září-říjen 2023 proběhnou základní školení rozhodčích nováčků, kteří musí odevzdat stanovený počet termínů k nominacím. Tyto nominace musí být rozhodčím aktivně odslouženy, v případě zrušení termínu k nominaci, musí rozhodčí nabídnout další termín. V květnu 2024 proběhne vyhodnocení projektu a výplata odměn. Odměna je stanovena ve výši 2 000,- Kč za každého rozhodčího, který splní výše uvedené podmínky do maximálního počtu 3 rozhodčích na oddíl. Maximální podpora jednoho oddílu je 6 000,- Kč. Celková výše podpory je 40 000 Kč.

Rozvojový projekt regionu č. 3 - PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ - úhrada školení trenérské licence "D"

V menších oddílech, které se teprve rozvíjejí, může být obtížné najít dostatek kvalifikovaného personálu. Toto se týká především licencovaných trenérů a rozhodčích, kteří jsou vyškoleni a mají potřebné zkušenosti. Členové těchto oddílů si často musejí hradit školení sami, pokud mají zájem získat licenci trenéra, může je tento náklad odrazovat od snahy získat licenci. Každý oddíl, který bude zařazen do tohoto programu, bude mít v případě zájmu možnost požádat region o proplacení 2 školení trenérské licence D v celé výši dle aktuálního sazebníku tj. aktuálně 2 000,- Kč/vyškoleného trenéra, celkem tedy 4 000,- Kč. Proplacení školení bude realizováno až po doložení dokladu o jeho platbě a absolvování ze strany oddílu (jeho člena). Za podmínky plnění povinnosti účasti trenéra při zápasech oddílu od doby absolvování školení (přiznání licence v systému FIS), výplata odměn proběhne v květnu 2024. Celková výše podpory je 20 000 Kč.

  • Kontaktní osoba: Jiří Matyáš, tel.: +420 603 106 009, e-mail: matyas@ceskyflorbal.cz
  • Vypsání programu podpory: 29. září 2023
  • Podání žádosti: do 12. října 2023
  • Seznámení žadatelů s výsledky zařazení / nezařazení do programu podpory: do 31. října 2023
  • Kompletní znění programu podpory
Rozvojové projekty PP2B- Podpora rozvoje ženského florbalu
Rozvojový projekt regionu č. 4 - Regionální neligové turnaje na Vysočině a v Jihočeském kraji

Dívčí florbal je specifický tím, že se hráčská základna týmů se buduje díky sociálním vazbám mezi hráčkami. Proto je třeba budovat přátelské vazby mezi oddíly či kroužky, které zde působí. Pozvané mohou být hráčky i z větších oddílů, organizační zajištění je však na oddílu rozvíjejícím se, nezařazeném do PP3. Dle dohody mezi zúčastněnými bude umožněno hrát formou tzv. míchačky tj. bez závislosti na klubové příslušnosti. Cílem je vytvářet síť oddílů, místních skupin (kroužky, DDM, školy) a vzájemně je propojovat bez ohledu na hranice okresů a krajů. Celková výše podpory je 25 000 Kč pro organizaci 2 neligových turnajů - 1 v Jihočeském kraji a 1 na Vysočině. Vyplacení podpory bude do 14 dnů od skončení akce poté, co pořádající oddíl dodá stručné vyhodnocení, fotodokumentaci z akce a prezenční listiny.

Rozvojový projekt regionu č. 5 - Meziregionální neligový turnaj pro dívky v oblasti „Jihozápad“

Poblíž hranice oddělující kraje Jihočeský a Plzeňský (okresy Prachatice, Strakonice, Plzeň-jih a Klatovy) je několik malých oddílům s potenciálem budovat ženskou složku a jsou zde nadšenci, kteří by rádi rozvíjeli dívčí florbal. Nejsou však propojeni a systémově spolu nespolupracují. Dívčí florbal je specifický tím, že se hráčská základna týmů se buduje díky sociálním vazbám mezi hráčkami. Proto je třeba budovat přátelské vazby mezi oddíly či kroužky, které zde působí. Pozvané mohou být hráčky i z větších oddílů, organizační zajištění je však na oddílu rozvíjejícím se, nezařazeném do PP3. Dle dohody mezi zúčastněnými bude umožněno hrát formou tzv. míchačky tj. bez závislosti na klubové příslušnosti. Cílem je vytvářet síť oddílů, místních skupin (kroužky, DDM, školy) a vzájemně je propojovat bez ohledu na hranice okresů a krajů. Turnaj bude organizován na bázi spolupráce mezi regiony VYaJČ a KVaPl. Celková výše podpory je 15 000 Kč pro organizaci 1 neligového turnaje. Vyplacení podpory bude do 14 dnů od skončení akce poté, co pořádající oddíl dodá stručné vyhodnocení, fotodokumentaci z akce a prezenční listiny.

  • Kontaktní osoba: Jiří Matyáš, tel.: +420 603 106 009, e-mail: matyas@ceskyflorbal.cz
  • Vypsání programu podpory: 29. září 2023
  • Podání žádosti: do 12. října 2023
  • Seznámení žadatelů s výsledky zařazení / nezařazení do programu podpory: do 31. října 2023

Pokud máte zájem dozvědět se další informace o programech podpory Českého florbalu, můžete přejít na stránky týkajících se rozvoje oddílů.