Registry

Registry section of Czech floorball

Úvod

Proč zakládat klub?

Založení klubu umožní účast v oficiálních soutěžích pořádaných Českým florbalem.

Kdy je dobré založit klub?

Klub je možné založit kdykoliv, ale pokud se chcete přihlásit do nadcházející sezony, tak je potřeba založení provést nejpozději do půlky května, kdy se otevírají přihlášky do soutěží.

Před založením klubu

Název klubu

Název klubu je dobré konzultovat s Matričním úsekem ještě před založením spolku, protože název klubu se musí shodovat s názvem spolku a nesmí být zaměnitelný s jiným klubem. (Organizační řád, článek 6) Pokud se rozhodnete přihlásit pod již existujícím spolkem, tak název klubu musí odpovídat názvu existujícího spolku. To platí i pro Sokol, Orel a podobné organizace. Názvy jednotlivých družstev musí obsahovat název klubu, ale je u nich možné do maximálního počtu 32 znaků doplnit např. sponzory. (Organizační řád, článek 7)
Pokud má být v názvu oddílu uvedena obec, pak se musí jednat o obec shodující se se sídlem oddílu uvedeným v jeho stanovách. Stejně tak nesmí být v názvu oddílu používán žádný jiný místní název, který nesouvisí s místem sídla uvedeným ve stanovách oddílu.

Právní osobnost (spolek)

IČO
Pro založení klubu je potřeba mít právní osobnost (nejčastěji zapsaný spolek, DDM, příspěvková organizace, apod.). Tato právní osobnost musí mít vlastní IČO, pod kterým je zapsaná v rejstříku. Pod stejným IČO bude zapsaná i v Českém florbale. Pro účely založení klubu není možné využít IČO fyzické osoby.

Návod k zapsání spolku
najdete např. na stránkách ČUS: https://www.cuscz.cz/poradna-a-vzory/zalozeni-spolku.html
Na této stránce zjistíte, pod který rejstříkový soud spadáte.

Stanovy, statutární zástupce, bankovní účet, datová schránka
Pro založení spolku je nutné mít stanovy, statutární orgán/zástupce, datovou schránku, případně bankovní účet. Stanovy a statutární orgán se dokládají k soudu při zakládání spolku. https://www.cuscz.cz/poradna-a-vzory/stanovy-struktura.html

Organizace v rámci klubu

Před vyplněním Přihlášky a Evidenční karty oddílu doporučujeme rozmyslet jednotlivé funkce:

Sekretář
kontaktní osoba pro komunikaci mezi klubem a Českým florbalem. Má na starosti správu klubu ve florbalovém informačním systému FIS. Nemá automaticky podpisové právo za klub (musel by být uvedený i na pozici zmocněnce). Sekretář může být zároveň zmocněncem klubu. Musí být členem ČF, aby měl přístup do FIS a mohl vykonávat svou funkci.

Zmocněnci
3 osoby, které mají podpisové právo za klub pro účely matričních žádostí (přihlášky členů, přestupy, hostování, atd.). Musí být členy ČF, aby měli přístup do FIS a mohli vykonávat svou funkci. Jedna osoba může být zmocněncem pouze v jednom klubu. Zmocněnci nemusí být zároveň statutárními zástupci spolku - stat. zástupci spolku nemají automaticky podpisové právo za klub!

Předseda oddílu
uvádí se pouze v případě, že právní osobnost (spolek) provozuje více sportů a sdružuje více oddílů (florbal, atletika, volejbal, basketbal, apod.). Nejčastěji se jedná o Sokol, Orel, apod. Předsedou oddílu se v této chvíli myslí předseda oddílu florbalu v rámci Sokola nikoliv statutární zástupce spolku.

Založení klubu

Vyplnění formulářů

Pro založení klubu Matrikou ČF je potřeba vyplnit dva formuláře: Evidenční karta oddílu + Přihláška oddílu (papírové). Tyto formuláře jsou ke stažení na webových stránkách ČF zde.
Pokud nejsou osoby uvedené na Evidenční kartě (sekretář, zmocněnci) členy ČF, tak je pro ně potřeba před založením klubu vyplnit elektronickou přihlášku člena do ČF. Tyto osoby musí být členy, aby mohly přes svůj profil ve florbalovém informačním systému FIS vykonávat své funkce a spravovat klubovou činnost.

FIS

Nahrání dokumentů - stanovy, bankovní účet
Po založení klubu ve florbalovém informačním systému FIS nahraje sekretář klubu přes profil klubu Stanovy spolku a Potvrzení o vedení bankovního účtu na IČO spolku nebo Smlouvu o jeho založení. To provede ve FIS na profilu klubu v menu Administrace - Kontaktní údaje, kde jsou úplně dole na stránce příslušná tlačítka.

Doplnění informací
Dále sekretář klubu vybere jednu osobu jako statutárního zástupce. Provede to ve FIS na profilu klubu v menu Administrace - Kontaktní údaje v kolonce pro Statutárního zástupce.
V Kontaktních údajích lze nahrát i Logo klubu nebo do kolonky Kontakty doplnit např. webové stránky klubu, sociální média, apod.

Rejstřík sportu

Národní sportovní agentura (NSA) vyžaduje, aby byl každý klub ČF registrovaný v Rejstříku sportu a měl uvedený Český florbal jako svou "Zastřešující organizaci."
Registraci v Rejstříku sportu provede statutární zástupce spolku dle návodu (str.6).
Po přihlášení klubu do Rejstříku sportu v menu vlevo klikněte na "Zastřešující organizace", dále klikněte na "+" tedy "Přidat organizaci", do kolonky "Organizace (zastřešující)" zadejte ve filtrovacím řádku buď IČO ČF - 61387991 nebo název Český florbal, a záznam ULOŽTE.

Registrace hráčů

Po založení klubu je možné do něho registrovat hráče. To lze provést následujícími způsoby:

Elektronická přihláška

Elektronická přihláška nového člena je určena novým členům ČF české národnosti, kteří nebyli v minulosti registrováni a nejsou členy žádné jiné florbalové federace.

Hromadná registrace klubem:
Přihlášku zadá Sekretář přes klubový profil ve FIS v menu Žádosti - Matriční žádosti, kde po zadání Nové žádosti vybere typ Přihláška člena. Zde je možné zadat až 10 nových členů najednou. Prosíme o důslednou kontrolu zadávaných údajů! V případě zjištění chyby kontaktujte Matriční úsek. Zároveň upozorňujeme, že není možné zadávat emailové adresy trenérů, vedoucích nebo jiných funkcionářů klubu. Vždy je nutné uvést emailovou adresu hráče a jeho zákonného zástupce!

Individuální přístup:
V případě, že byste chtěli využít individuální přístup k přihlášce a umístit si např. odkaz na své klubové stránky, je k dispozici tento příklad odkazu pro Přihlášku člena do ČF: https://fis.ceskyflorbal.cz/index.php?pageid=2599&onlycontent=1&clubID=XXXX, stačí namísto XXXX na konci odkazu dosadit vaše ID klubu, které bude klubu přiřazeno při jeho založení. Takovou přihlášku vyplní zákonný zástupce nebo nový člen samostatně a zmocněnec klubu ji pouze potvrdí přes FIS.

Změna oddílové příslušnosti

Tento typ žádosti se využije pro hráče, kteří se k florbalu vrací po více než roční pauze nebo momentálně nemají žádnou klubovou příslušnost.

Přestupy, hostování, atd.

Tyto typy žádostí je možné využít pouze během Přestupního období. Jejich typy a rozdíly jsou popsány na stránkách Matriky.

Přihlášení do soutěží

Organizace soutěží

Nejvyšší soutěže (mužů, žen, juniorů, juniorek a dorostenců) se pořádají celostátně a řídí je soutěžní úsek v Brně. Nižší soutěže a také veškeré mládežnické soutěže řídí regionální sekretariáty. Česká republika je florbalově rozdělena na sedm partnerských krajů, kde sekretariáty řídí své krajské soutěže. Tím, že jsou nižší soutěže rozděleny do partnerských krajů, nemusí družstva tolik cestovat a soutěže jsou tak levnější.

Celostátní soutěžní sekretariát

má na starosti celostátní soutěže, celostátní rozhodčí a delegáty

Regionální sekretariáty

řeší regionální soutěže, školení a nominace regionálních rozhodčích,  delegátů, školení sekretářů a vedoucích družstev, losování reg. soutěží atd.
Záležitosti, které se budou týkat přímo ligových soutěží, budete řešit podle toho, zda budete hrát celostátní či regionální soutěž - jako nový oddíl budete ve většině případů zařazeni do soutěží regionálních. V budoucnu, pokud budete úspěšní, možná některá Vaše družstva postoupí do soutěží celostátních. Kontakty na příslušné úseky či regionální sekretáře naleznete zde

Přihlášky do soutěží

Termín přihlášek bývá v druhé polovině května. Přesné datum specifikuje Soutěžní sekretariát každou sezónu.
Přihlašování do ligových i pohárových soutěží se provádí přes florbalový informační systém FIS. Postup je popsán na webu zde.

Školení sekretářů

Jsou pořádána před začátkem sezóny v každém regionu.
Termín školení bývá konec srpna a začátek září.
Na školení se sekretář přihlásí přes florbalový informační systém FIS.
Školení pokrývá záležitosti ohledně fungování FIS, vedoucích družstev, pořádání turnajů, zajišťování hal, vyplňování eZOU atd.

Soupisky a licence

Se vstupem do Českého florbalu nejsou spojeny žádné registrační poplatky, získání členství je bezplatné. Platí se až aktivní členství. V případě, že chcete být aktivním hráčem, rozhodčím, delegátem či trenérem v dané sezóně, musíte uhradit tzv. licenci. Licence je vždy platná do 30. června. Hráči mohou nastupovat k utkání pouze s platnou licencí na danou sezónu a pozicí na soupisce.

Členský poplatek

Členové jsou povinni mít uhrazený členský poplatek ve výši 200 Kč za sezónu. Týká se to všech fyzických členů.
Pro sezónu 2024/2025 je povinnost platit členský poplatek zúžena pouze na hráče, rozhodčí, delegáty, trenéry a členy realizačního týmu. Tedy všechny osoby uvedené v zápise o utkání.

Individuální hráčská licence

Hráči, kteří chtějí být na soupisce družstva juniorů či dospělých, platí poplatek 609 Kč za sezónu.
Zaplatit licenci si může hráč sám, případně to za něj (i hromadnou platbou za více hráčů najednou) může udělat klub přes FIS.
Hráče, který má zaplacenou licenci a členský poplatek, je možné přiřadit na soupisku družstva.

Poplatek za soupisku

Hráči z mladších soupisek (dorostenci, dorostenky, žáci, žákyně, elévové, elévky, přípravka) nemusí platit individuální licenci. Hráčskou licenci získají tzv. platbou za soupisku, kterou provádí klub ve výši 2.250 / 1.750 Kč (systém 5+1/3+1) za celé družstvo bez ohledu na to, zda je na soupisce 15 či 25 hráčů. Počet hráčů na soupisce není shora omezen. Hráč, který je uveden na "mladší" soupisce, může poté nastupovat i za starší kategorie (pokud to dovoluje soutěžní řád).
Tito hráči získávají licenci přiřazením na soupisku družstva.

Platby

Platby se provádí bezhotovostně, převodem nebo využitím platební brány Comgate (platební tlačítko/karta)

Objednavatel
Před provedením platby si zkontrolujte, že je objednavatelem klub/osoba, podle toho, na koho má být vypsána faktura. Po uhrazení platby již není možné objednavatele a tím fakturu měnit.

Faktura
Faktury jsou automaticky generovány florbalovým informačním systémem FIS na jméno objednavatele. Jsou ke stažení v Přehledu plateb ve FIS po uhrazení platby.

Programy podpory

Český florbal vypisuje každý rok programy podpory pro oddíly sdružené v ČF a to akci Mantinely pro všechny a Programy podpory rozvoje florbalu. Prostřednictvím akce Mantinely pro všechny chce ČF pomoci všem florbalovým oddílům získat certifikované florbalové mantinely a umožnit tak zkvalitnění jejich činnosti.
Programy podpory rozvoje florbalu jsou určeny pro finanční podporu na rozvoj oddílů, které splňují podmínky daných programů vypsaných na aktuální sezonu. Více informací naleznete zde.

Florbalové vybavení

V soutěžích ČF je možné používat pouze vybavení (florbalky, brankářské masky, branky, mantinely), které mají správnou certifikaci. Tou správnou certifikací je značka mezinárodní florbalové federace (IFF) ve formě nálepky (např. na florbalce těsně nad čepelí). Proto při nákupu dávejte pozor, že Vámi kupované vybavení tuto certifikaci opravdu má.

Pravidla a řády

Aktuální edice Pravidel florbalu je dostupná na webu ČF.
Ostatní řády a směrnice najdete zde.

Kontakty

Matrika (tel.: 775 339 324, e-mail: matrika@ceskyflorbal.cz)
Zuzana Pokutová - založení klubu, změny sekretářů a zmocněnců, evidence členů, přestupy, hostování a další matriční žádosti
Veronika Jelínková - platby
Soutěže - celostátní / regionální
Trenéři
Rozhodčí

Více ke vzdělávání rozhodčích zde.
IFF
Mezinárodní přestupy - Monika Kraus transfer@floorball.sport
Úrazové pojištění