Management of Czech floorball

Members

předseda komise
Václav CULKA
člen komise
Monika ADAMOVÁ
člen komise
Jan BARÁK
člen komise
Štěpán SLANÝ

Secretariat

vedoucí oblasti
Zuzana SVOBODOVÁ
sekretář komise
Jakub STEJSKAL

Calendar

All events

Statut Komise reprezentace

Článek I.
Základní ustanovení
 1. Ve smyslu stanov Českého florbalu (dále jen ČF), zřizuje Výkonný výbor (dále jen VV) svým rozhodnutím ze dne 22.6.2021 Komisi reprezentace, která navazuje na činnost této komise z předchozích období. 
 2. Komise reprezentace (dále jen KR) je odborným orgánem VV. 
 3. VV jmenuje předsedu KR a další členy komise. 
 4. Za reprezentaci se pro účely tohoto statutu považují reprezentační celky mužů, žen, juniorů a juniorek, popřípadě další reprezentační celky, starší 19 let, zřízené rozhodnutím VV.  
 5. Vedoucí oblasti a sekretář KR je stanoven ředitelem sekretariátu. 
Článek II.
Poslání Komise reprezentace
 1. Hlavním posláním (úkolem) KR je v rámci svých kompetencí odborně řídit oblast reprezentace a navrhovat patřičná opatření týkající se oblasti reprezentace.  
Článek III.
Činnost komise
 1. KR vydává rozhodnutí v oblastech jí svěřených tímto statutem. 
 2. KR zpracovává dle tohoto statutu, případně na žádost VV, jakož i iniciativně návrhy, materiály a stanoviska k zásadním otázkám a rozhodnutím, a předkládá je k dalšímu projednání VV. 
 3. Jednání KR řídí její předseda, případně jím pověřený člen.  
 4. O každém jednání KR se pořizuje zápis, který zpracovává sekretář komise, případně jiný, předsedou komise pověřený člen. Znění zápisu schvaluje předseda komise. 
 5. Předseda KR a vedoucí oblasti jsou oprávněni přizvat na jednání KR odborníky a hosty, a to podle druhu projednávané problematiky. 
 6. Na jednání KR mají přístup též členové VV a ředitel sekretariátu. 
 7. KR využívá služeb sekretariátu způsobem stanoveným ředitelem sekretariátu. 
 8. Za odbornou činnost a řešení náročných úkolů mohou členové KR obdržet odměnu, kterou na základě návrhu předsedy KR stanoví VV. 
Článek IV.
Náplň činnosti a kompetence Komise reprezentace
 1. KR zajišťuje zejména tyto činnosti: 

 • připravuje koncepci rozvoje reprezentace 
 • schvaluje předložené plány přípravy reprezentačních družstev 
 • navrhuje termínovou listinu reprezentace 
 • podává zprávy o jednotlivých reprezentačních celcích 
 • stanovuje náplň a znění smluv s reprezentanty 
 • připravuje podklady pro rozpočet v oblasti reprezentace  
 • připravuje materiální a ekonomické podmínky pro reprezentanty a realizační týmy 
 • schvaluje složení výprav při zahraničních akcích české reprezentace  
 • řeší projekty mezinárodní spolupráce v oblasti herní přípravy reprezentace (projekt EFT a další)  
 • navrhuje obsazení postu hlavního trenéra jednotlivých reprezentačních celků 
 • schvaluje členy realizačního týmu jednotlivých reprezentačních celků za podmínek stanovených schválenými předpisy 
 • navrhuje systém vzdělávání členů realizačních týmů  
 • zajišťuje a eviduje materiálové vybavení reprezentačních celků  
 • stanovuje systém lékařského dohledu nad reprezentanty 
 • spolupracuje s trenéry při přípravě a poskytuje jim odbornou oponenturu  
 • připravuje další materiály na základě žádosti VV  
 • vyjadřuje se k materiálům předloženým ostatními komisemi 

 

 1. Výsledky těchto činností a zprávy o jejich plnění jsou na základě žádosti předkládány VV. K platnosti některých rozhodnutí KR je nutné, aby je předem schválil, případně vzal na vědomí VV.  

 2. VV na základě činnosti KR: 

 • bere na vědomí: 

  • hodnocení vystoupení reprezentačních týmů ČR na vrcholných akcích reprezentačními trenéry 
  • pololetní zprávu KR o jednotlivých reprezentačních celcích 
  • koncepci rozvoje reprezentace a její změny
  • termínovou listinu jednotlivých akcí KR
  • jmenování hlavního trenéra jednotlivých reprezentačních celků 
  • jmenování členů realizačních týmů v případě, že nesplňují podmínky stanovené schválenými předpisy
  • směrnice upravující ekonomické podmínky reprezentantů a realizačních týmů
  • dlouhodobé smlouvy o spolupráci s jinými federacemi v oblasti herní přípravy reprezentace
  • systém a projekty mezinárodní spolupráce v oblasti herní přípravy reprezentace včetně projektu EFT
  • složení a návrhy na změny ve složení KR 
Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Statut KR nabývá účinnosti na základě schválení VV dne 17. 8. 2021.