Management of Czech floorball

Members

předseda komise
Tomáš PACÁK
člen komise
Anna BAKOŠOVÁ
člen komise
Michal BAUER
člen komise
Vít DRAŠAR
člen komise
Zdeněk JIRÁK

Statut Komise elitního florbalu a medializace

Článek I.
Základní ustanovení
 1. Ve smyslu stanov Českého florbalu (dále jen ČF), zřídil Výkonný výbor (dále jen VV) svým rozhodnutím ze dne 22. 6. 2021 Komisi elitního florbalu a medializace, která navazuje na činnost této komise z předchozích období.

 2. Komise elitního florbalu a medializace (dále jen KEFAM) je odborným orgánem VV.

 3. Elitními soutěžemi jsou pro účely této komise považovány zejména Superliga a 1. liga mužů, Extraliga žen, Superfinále florbalu a Pohár.

 4. VV jmenuje předsedu KEFAM a další členy komise.

 5. Vedoucí oblasti a sekretář KEFAM je stanoven ředitelem sekretariátu.

Článek II.
Poslání Komise elitního florbalu a medializace
 1. Hlavním posláním (úkolem) KEFAM je v rámci svých kompetencí hledat cesty k neustálému zkvalitňování elitního florbalu, činit patřičná opatření týkající se elitního florbalu ČF, případně je navrhovat VV, popřípadě příslušným odborným komisím. Současně sledovat podobu mediální prezentace florbalu a navrhovat příslušná opatření.
Článek III.
Činnost komise
 1. KEFAM navrhuje opatření v oblastech jí svěřených tímto statutem.

 2. KEFAM zpracovává dle tohoto statutu, případně na žádost VV, jakož i iniciativně jednotlivé materiály, dále návrhy a stanoviska k zásadním otázkám a rozhodnutím, a předkládá je k dalšímu projednání VV.

 3. Jednání KEFAM řídí její předseda, případně jím pověřený člen.

 4. O každém jednání KEFAM se pořizuje zápis, který zpracovává sekretář komise, případně jiný, předsedou pověřený člen.

 5. Předseda KEFAM a vedoucí oblasti jsou oprávněni přizvat na jednání KEFAM odborníky a hosty, a to podle druhu projednávané problematiky

 6. Na jednání KEFAM mají přístup též členové VV a ředitel sekretariátu.

 7. KEFAM využívá služeb sekretariátu způsobem stanoveným ředitelem sekretariátu.

 8. Za odbornou činnost a řešení náročných úkolů mohou členové KEFAM obdržet odměnu, kterou na základě návrhu předsedy KEFAM stanoví VV.

Článek IV.
Kompetence Komise elitního florbalu a medializace
 1. KEFAM zajišťuje zejména tyto činnosti:
  • připravuje koncepci rozvoje elitního florbalu

  • průběžně hodnotí stav elitních soutěží a navrhuje případnou reakci

  • navrhuje Komisi soutěží (dále jen KS) změny ve struktuře elitních ligových soutěží

  • navrhuje KS změny v předpisech a termínové listině celostátních soutěží

  • navrhuje Komisi rozhodčích a delegátů (dále jen KRD) případné doplňky v systému vzdělávání rozhodčí a delegátů

  • navrhuje Komisi soutěží (dále jen KS) úpravy prováděcího předpisu licenčního řádu

  • vytváří v rámci reglementů marketingová aktiva elitních soutěží.

  • navrhuje VV reglementy Superligy mužů, 1. ligy mužů a Extraligy žen

  • navrhuje VV programy podpory elitních soutěží (minimálně Superligy mužů, Extraligy žen, včetně případné podpory účastníků poháru mistrů, a 1. ligy mužů)

  • sleduje plnění programů podpory elitních soutěží (minimálně Superligy mužů, Extraligy žen a 1. ligy mužů)

  • uděluje sankce za porušení reglementu elitních soutěží v povinnostech nad rámec předpisů soutěží, případně u dalších povinností; u pohárových soutěží se toto týká pouze družstev hrajících elitní soutěže

  • navrhuje VV finanční motivaci účastníků elitních soutěží

  • navrhuje KS nároky na parametry hal v elitních soutěžích

  • stanovuje podobu vyhlašování ankety Florbalista roku

  • připravuje a vede pravidelné schůzky se zástupci družstev v elitních soutěžích

  • připravuje podklady pro rozpočet v oblastech dotčených činností KEFAM

  • kontroluje stav medializace elitních soutěží a florbalu obecně v externích médiích a navrhuje opatření

  • navrhuje VV ideální podobu televizní prezentace elitních soutěží a florbalu obecně

  • připravuje další materiály na základě žádosti VV

  • vyjadřuje se k materiálům předloženým ostatními komisemi

 2. Výsledky těchto činností a zprávy o jejich plnění jsou na základě žádosti předkládány VV. K platnosti některých usnesení KEFAM je nutné, aby je předem schválil, případně vzal na vědomí VV.
 3. VV na základě činnosti KEFAM
  • bere na vědomí:
   • pololetní hodnocení stavu elitních soutěží
   • termíny schůzek se zástupci elitních soutěží
   • každoroční přehled sankcí udělených KEFAM za porušení reglementů soutěží
   • pololetní zprávu o průběhu projektů rozvoje elitního florbalu
   • závěrečné vyhodnocení projektu Superfinále
   • návrh termínů akcí KEFAM
   • analýzu divácké návštěvnosti elitních soutěží
   • roční zprávu stavu medializace elitních soutěží a florbalu obecně v externích médiích
   • analýzu sportovní úrovně elitních soutěží
   • podobu televizní prezentace elitních soutěží a florbalu obecně
  • schvaluje: 
   • koncepci rozvoje elitních soutěží a její změny
   • návrhy projektů rozvoje elitních soutěží
   • návrhy reglementů elitních soutěží
   • návrhy opatření ke zlepšení úrovně elitních soutěží
   • návrhy na změny ve složení KEFAM
Článek V.
Závěrečná ustanovení
 1. Statut KEFAM nabývá účinnosti na základě schválení VV dne 17. 8. 2021.