Management of Czech floorball

Members

předseda komise
Tomáš PACÁK
člen komise
Anna BAKOŠOVÁ
člen komise
Michal BAUER
člen komise
Vít DRAŠAR
člen komise
Zdeněk JIRÁK

Secretariat

vedoucí oblasti
Petr CHVOJKA
sekretář komise
Veronika ŠMOLCNOPOVÁ

Calendar

All events

Statut Komise elitního florbalu a medializace

Článek I.
Základní ustanovení
 1. Ve smyslu stanov Českého florbalu (dále jen ČF), zřídil Výkonný výbor (dále jen VV) svým rozhodnutím ze dne 22. 6. 2021 Komisi elitního florbalu a medializace, která navazuje na činnost této komise z předchozích období.

 2. Komise elitního florbalu a medializace (dále jen KEFAM) je odborným orgánem VV.

 3. Elitními soutěžemi jsou pro účely této komise považovány zejména Superliga a 1. liga mužů, Extraliga žen, Superfinále florbalu a Pohár.

 4. VV jmenuje předsedu KEFAM a další členy komise.

 5. Vedoucí oblasti a sekretář KEFAM je stanoven ředitelem sekretariátu.

Článek II.
Poslání Komise elitního florbalu a medializace
 1. Hlavním posláním (úkolem) KEFAM je v rámci svých kompetencí hledat cesty k neustálému zkvalitňování elitního florbalu, činit patřičná opatření týkající se elitního florbalu ČF, případně je navrhovat VV, popřípadě příslušným odborným komisím. Současně sledovat podobu mediální prezentace florbalu a navrhovat příslušná opatření.
Článek III.
Činnost komise
 1. KEFAM navrhuje opatření v oblastech jí svěřených tímto statutem.

 2. KEFAM zpracovává dle tohoto statutu, případně na žádost VV, jakož i iniciativně jednotlivé materiály, dále návrhy a stanoviska k zásadním otázkám a rozhodnutím, a předkládá je k dalšímu projednání VV.

 3. Jednání KEFAM řídí její předseda, případně jím pověřený člen.

 4. O každém jednání KEFAM se pořizuje zápis, který zpracovává sekretář komise, případně jiný, předsedou pověřený člen.

 5. Předseda KEFAM a vedoucí oblasti jsou oprávněni přizvat na jednání KEFAM odborníky a hosty, a to podle druhu projednávané problematiky

 6. Na jednání KEFAM mají přístup též členové VV a ředitel sekretariátu.

 7. KEFAM využívá služeb sekretariátu způsobem stanoveným ředitelem sekretariátu.

 8. Za odbornou činnost a řešení náročných úkolů mohou členové KEFAM obdržet odměnu, kterou na základě návrhu předsedy KEFAM stanoví VV.

Článek IV.
Kompetence Komise elitního florbalu a medializace
 1. KEFAM zajišťuje zejména tyto činnosti:
  • připravuje koncepci rozvoje elitního florbalu

  • průběžně hodnotí stav elitních soutěží a navrhuje případnou reakci

  • navrhuje Komisi soutěží (dále jen KS) změny ve struktuře elitních ligových soutěží

  • navrhuje KS změny v předpisech a termínové listině celostátních soutěží

  • navrhuje Komisi rozhodčích a delegátů (dále jen KRD) případné doplňky v systému vzdělávání rozhodčí a delegátů

  • navrhuje Komisi soutěží (dále jen KS) úpravy prováděcího předpisu licenčního řádu

  • vytváří v rámci reglementů marketingová aktiva elitních soutěží.

  • navrhuje VV reglementy Superligy mužů, 1. ligy mužů a Extraligy žen

  • navrhuje VV programy podpory elitních soutěží (minimálně Superligy mužů, Extraligy žen, včetně případné podpory účastníků poháru mistrů, a 1. ligy mužů)

  • sleduje plnění programů podpory elitních soutěží (minimálně Superligy mužů, Extraligy žen a 1. ligy mužů)

  • uděluje sankce za porušení reglementu elitních soutěží v povinnostech nad rámec předpisů soutěží, případně u dalších povinností; u pohárových soutěží se toto týká pouze družstev hrajících elitní soutěže

  • navrhuje VV finanční motivaci účastníků elitních soutěží

  • navrhuje KS nároky na parametry hal v elitních soutěžích

  • stanovuje podobu vyhlašování ankety Florbalista roku

  • připravuje a vede pravidelné schůzky se zástupci družstev v elitních soutěžích

  • připravuje podklady pro rozpočet v oblastech dotčených činností KEFAM

  • kontroluje stav medializace elitních soutěží a florbalu obecně v externích médiích a navrhuje opatření

  • navrhuje VV ideální podobu televizní prezentace elitních soutěží a florbalu obecně

  • připravuje další materiály na základě žádosti VV

  • vyjadřuje se k materiálům předloženým ostatními komisemi

 2. Výsledky těchto činností a zprávy o jejich plnění jsou na základě žádosti předkládány VV. K platnosti některých usnesení KEFAM je nutné, aby je předem schválil, případně vzal na vědomí VV.
 3. VV na základě činnosti KEFAM
  • bere na vědomí:
   • pololetní hodnocení stavu elitních soutěží
   • termíny schůzek se zástupci elitních soutěží
   • každoroční přehled sankcí udělených KEFAM za porušení reglementů soutěží
   • pololetní zprávu o průběhu projektů rozvoje elitního florbalu
   • závěrečné vyhodnocení projektu Superfinále
   • návrh termínů akcí KEFAM
   • analýzu divácké návštěvnosti elitních soutěží
   • roční zprávu stavu medializace elitních soutěží a florbalu obecně v externích médiích
   • analýzu sportovní úrovně elitních soutěží
   • podobu televizní prezentace elitních soutěží a florbalu obecně
  • schvaluje: 
   • koncepci rozvoje elitních soutěží a její změny
   • návrhy projektů rozvoje elitních soutěží
   • návrhy reglementů elitních soutěží
   • návrhy opatření ke zlepšení úrovně elitních soutěží
   • návrhy na změny ve složení KEFAM
Článek V.
Závěrečná ustanovení
 1. Statut KEFAM nabývá účinnosti na základě schválení VV dne 17. 8. 2021.