Management of Czech floorball

Members

předseda komise
Petr MUSIL

Secretariat

vedoucí oblasti
Tomáš FRANK
sekretář komise
Inka KROPÁČKOVÁ

Calendar

All events

Statut Komise ekonomiky

Článek I.
Základní ustanovení
 1. Ve smyslu stanov Českého florbalu (dále jen ČF), zřizuje Výkonný výbor (dále jen VV) svým rozhodnutím ze dne 21. 6. 2022 Ekonomickou komisi, která navazuje na činnost Komise ekonomiky a infrastruktury z předchozích období.
 2. Ekonomická komise (dále jen EKO) je odborným orgánem VV.
 3. VV jmenuje předsedu EKO a další členy komise.
 4. Vedoucí oblasti a sekretář EKO je stanoven ředitelem sekretariátu.
Článek II.
Poslání Komise ekonomiky a infrastruktury
 1. Hlavním posláním (úkolem) EKO je v rámci svých kompetencí odborně řídit oblast nakládání s finančními prostředky a navrhovat patřičná opatření týkající se ekonomiky.
Článek III.
Činnost komise
 1. EKO vydává rozhodnutí v oblastech jí svěřených tímto statutem.
 2. EKO zpracovává dle tohoto statutu, případně na žádost VV, jakož i iniciativně jednotlivé materiály, dále návrhy a stanoviska k zásadním otázkám a rozhodnutím, a předkládá je k dalšímu projednání VV.
 3. Jednání EKO řídí její předseda, případně jím pověřený člen.
 4. O každém jednání EKO se pořizuje zápis, který zpracovává sekretář komise, případně jiný, předsedou komise pověřený člen. Znění zápisu schvaluje předseda komise.
 5. Předseda EKO a vedoucí oblasti jsou oprávněni přizvat na jednání EKO odborníky a hosty, a to podle druhu projednávané problematiky.
 6. Na jednání EKO mají přístup též členové VV a ředitel sekretariátu.
 7. EKO využívá služeb sekretariátu způsobem stanoveným ředitelem sekretariátu.
 8. Za odbornou činnost a řešení náročných úkolů mohou členové EKO obdržet odměnu, kterou na základě návrhu předsedy EKO stanoví VV.

Článek IV.
Náplň činnosti a kompetence Ekonomické komise
 1. EKO zajišťuje zejména tyto činnosti:
  • připravuje koncepci dlouhodobé finanční strategie
  • stanovuje kritéria a koordinuje zpracování finančních rozvah jednotlivých odborných komisí a jim svěřených oblastí
  • analyzuje a připomínkuje finanční rozvahy jednotlivých odborných komisí
  • připravuje návrh ročního rozpočtu a jeho východisek
  • sleduje průběžné čerpání rozpočtu v jednotlivých oblastech včetně regionů
  • zajišťuje optimalizaci příjmové stránky rozpočtu zejména z centrálních zdrojů
  • pololetně zpracovává průběžnou zprávu o plnění příjmů a čerpání rozpočtu v jednotlivých oblastech
  • průběžně sleduje stav nakládání s volnými finančními prostředky v souladu s dlouhodobou finanční strategií
  • připravuje komplexní ekonomickou zprávu o hospodaření pro valnou hromadu
  • připravuje ekonomickou zprávu o hospodaření Český florbal s.r.o. a předkládá ji VV
  • stanovuje způsob evidence hmotného majetku a stanovuje pokyny a pravidla provozu a jeho užívání
  • spolupracuje s Komisí regionů a rozvoje oddílů (dále jen KRO) na návrhu systému financování činnosti jednotlivých regionů
  • navrhuje ve spolupráci s KRO rozpočtová východiska regionů
  • ve spolupráci s KRO připravuje pro oblast ekonomiky znění interního předpisu stanovujícího zásady spolupráce orgánů ČF
  • poskytuje konzultační servis pro regionální VV v ekonomické oblasti
  • navrhuje úpravy ekonomické směrnice
  • navrhuje zásady a kompetence jednotlivých orgánů ve finančních záležitostech týkajících se smluvních vztahů
  • kontroluje systém žádostí, způsob čerpání a systém následného vyúčtování v rámci jednotlivých dotačních programů
  • navrhuje případné zadání auditu za Český florbal či Český florbal s.r.o.
  • sleduje závazky a pohledávky a stanovuje postup při jejich vymáhání
  • připravuje další materiály na základě žádosti VV
  • vyjadřuje se k materiálům předloženým ostatními komisemi
 2. Výsledky těchto činností a zprávy o jejich plnění jsou na základě žádosti předkládány VV. K platnosti některých usnesení EKO je nutné, aby je předem schválil, případně vzal na vědomí VV.
 3. VV na základě činnosti EKO:
  • bere na vědomí:
   • pololetní zprávu o plnění příjmů a čerpání rozpočtu dle jednotlivých oblastí
   • zadání auditu za Český florbal či Český florbal s.r.o.
  • o schvaluje:
   • koncepci dlouhodobé finanční strategie
   • východiska při sestavování rozpočtů jednotlivých složek a zásady jejich hospodaření
   • návrh ročního rozpočtu
   • komplexní ekonomickou zprávu o hospodaření pro valnou hromadu
   • ekonomickou zprávu o hospodaření Český florbal s.r.o.
   • zásady kompetence orgánů ve finančních záležitostech týkajících se smluvních vztahů
   • investiční návrhy na použití volných finančních prostředků, popř. rozpočtové rezervy nad rámec dlouhodobé finanční strategie
   • návrhy na změnu ekonomické směrnice
   • složení a návrhy na změny ve složení EKO
   • jmenování členů orgánů obchodních společností vlastněných ČF

Článek V.
Závěrečná ustanovení
 1. Statut EKO nabývá účinnosti na základě schválení VV dne 23.. 8. 2022.