Management of Czech floorball

Members

prezident
Daniel NOVÁK
viceprezident
Petr MUSIL
člen výkonného výboru
Václav CULKA
člen výkonného výboru
Lukáš DOLEJŠ
člen výkonného výboru
Jiří DUFEK
člen výkonného výboru
Jan KOVÁŘ
člen výkonného výboru
Martin MUSIL
člen výkonného výboru
Tomáš PACÁK
člen výkonného výboru
Kristýna ŠEDOVÁ

O výkonném výboru

Výkonný výbor je v období mezi valnou hromadou nejvyšším orgánem českého florbalu. Naplňuje poslání ČF v oblasti řízení soutěží, vnitřních a mezinárodních styků, sportovní reprezentace, hospodářského zajištění činnosti ČF, kontroly a koordinace práce všech dalších orgánů. Vypracovává řády a předpisy a ostatní normy a provádí jejich změny a doplňky. Rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny do výlučné pravomoci valné hromady. Nyní zvolený výkonný výbor pracuje ve funkčním období 2021 - 2024.

Výkonný výbor ve stanovách Českého florbalu

Článek 8

VÝKONNÝ VÝBOR ČF

  1. Výkonný výbor má 9 členů. Tvoří jej prezident, viceprezident a 7 členů. Prezidenta a 5 členů výkonného výboru volí delegáti valné hromady. 3 členové výkonného výboru jsou voleni jako zástupci krajů na schůzce hejtmanů jednotlivých krajů, která předchází konání valné hromady. Členy výkonného výboru, vzešlé z této schůzky, musí v případě, že nejsou hejtmany kraje, jednotlivě potvrdit ve funkci valná hromada. V případě, že takto zvolený člen potvrzen nebude nebo na schůzce hejtmanů nebudou zvoleni všichni 3 členové výkonného výboru volení jako zástupci krajů, zvyšuje se adekvátně počet členů výkonného výboru volených přímo danou valnou hromadou. Schůzka hejtmanů je svolávána prezidentem před konáním valné hromady po proběhnutí krajských valných hromad.
  2. Viceprezident je volen na prvním zasedání nově zvoleného výkonného výboru z řad členů výkonného výboru na návrh prezidenta.
  3. Funkční období členů výkonného výboru, s výjimkou kooptovaných členů výkonného výboru ve smyslu odst. 4 tohoto článku níže, je 4 roky a začíná běžet dnem konání valné hromady ve smyslu odst. 1 tohoto článku výše nebo pozdějším dnem, pokud o tom rozhodne valná hromada. To platí i pro členy výkonného výboru volené na schůzce hejtmanů jednotlivých krajů, která předchází konání valné hromady ve smyslu odst. 1 tohoto článku výše.
  4. Výkonný výbor je oprávněn v průběhu volebního období provést dočasnou kooptaci nejvýše tří svých členů v případě, že některý ze členů výkonného výboru v průběhu volebního období odstoupí nebo mu zanikne funkce nebo přestane funkci vykonávat. To neplatí pro prezidenta, který musí být v případě, že v průběhu volebního období odstoupí nebo mu zanikne funkce nebo přestane funkci vykonávat, vždy zvolen na nejbližší následující valné hromadě. Funkční období kooptovaných členů výboru (včetně nově zvoleného prezidenta dle předchozí věty) skončí ve stejný den, jako funkční období původního člena výkonného výboru, na jehož místo byl příslušný člen kooptován (resp. zvolen v případě nově zvoleného prezidenta dle předchozí věty). Pokud v průběhu volebního období odstoupí nebo zanikne funkce nebo přestane funkci vykonávat současně nadpoloviční většina členů výkonného výboru (bez ohledu nato, zda takoví členové výkonného výboru byli členy výkonného výboru od začátku volebního období), pak se automaticky zkracuje funkční období zbývajících členů výkonného výboru do dne předcházejícího konání nejbližší valné hromady a proběhne nová volba celého výkonného výboru postupem dle odst. 1 tohoto článku výše. Zbývající členové výkonného výboru svolají valnou hromadu bez zbytečného odkladu.
  5. Výkonný výbor se schází zpravidla 1x za měsíc, plní především úkoly uložené mu valnou hromadou a naplňuje poslání v oblasti řízení soutěží, vnitřních a mezinárodních styků, sportovní reprezentace, hospodářského zajištění činnosti, kontroly a koordinace práce orgánů a činovníků a jednotné odborné sportovní metodiky. Vypracovává řády a předpisy a ostatní normy a provádí jejich změny a doplňky. Rozhoduje o adrese sídla v rámci obce Praha. Rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny do výlučné pravomoci valné hromady nebo které si valná hromada nevyhradila.
  6. Výkonný výbor není oprávněn zasahovat do pravomoci odvolací a revizní komise.
  7. Pro zabezpečení řízení soutěží a pro uskutečňování dalších úkolů vyplývajících z poslání vytváří výkonný výbor odborné komise. Výkonný výbor schvaluje statuty pro práci těchto komisí, jmenuje a odvolává jejich předsedy a členy.