Management of Czech floorball

Statut Komise soutěží

Článek I.
Základní ustanovení
 1. Ve smyslu stanov Českého florbalu (dále jen ČF), zřizuje Výkonný výbor (dále jen VV) svým rozhodnutím ze dne 22. 6. 2021 Komisi soutěží, která navazuje na činnost komise soutěží a ženského florbalu z předchozích období
 2. Komise soutěží (dále jen KS) je odborným orgánem VV.
 3. VV jmenuje předsedu KS a další členy komise
 4. KS přebírá veškerá práva a povinnosti vyplývající z legislativních předpisů ČF, které vykonávala Komise soutěží a ženského florbalu.
 5. Vedoucí oblasti a sekretář KS je stanoven ředitelem sekretariátu.
Článek II.
Poslání Komise soutěží
 1. Hlavním posláním (úkolem) KS je v rámci svých kompetencí řídit a rozvíjet soutěžní oblast v rozsahu celostátních soutěží, metodicky vést jiné orgány při řízení nižších soutěží a navrhovat vhodná opatření týkající se těchto i dalších oblastí českého florbalu.
Článek III.
Činnost komise
 1. KS vydává rozhodnutí v oblastech jí svěřených tímto statutem.
 2. KS zpracovává dle tohoto statutu, případně na žádost VV, jakož i iniciativně jednotlivé materiály, dále návrhy a stanoviska k zásadním otázkám a rozhodnutím a předkládá je k dalšímu projednání VV.
 3. Jednání KS řídí její předseda, případně jím pověřený člen.
 4. O každém jednání KS se pořizuje zápis, který zpracovává sekretář komise, případně jiný, předsedou pověřený člen. Znění zápisu schvaluje předseda komise.
 5. Předseda KS a vedoucí oblasti jsou oprávněni přizvat na jednání KS odborníky a hosty, a to podle druhu projednávané problematiky.
 6. Na jednání KS mají přístup též členové VV a ředitel sekretariátu.
 7. KS využívá služeb sekretariátu způsobem stanoveným ředitelem sekretariátu. Pracovníci soutěžního sekretariátu mohou být pověřeni rozhodnutím KS k vydávání některých rozhodnutí jménem KS. Jejich pravomoci jsou stanoveny ve směrnici „Standardní postupy při rozhodování KS“, kterou navrhuje, upravuje a schvaluje KS.
 8. Za odbornou činnost a řešení náročných úkolů mohou členové KS obdržet odměnu, kterou na návrh předsedy KS stanoví VV.
Článek IV.
Náplň činnosti a kompetence Komise soutěží 
 1. KS zajišťuje zejména tyto činnosti:
  • připravuje koncepci rozvoje ligových soutěží;
  • navrhuje změny ve struktuře ligových soutěží;
  • navrhuje hrací systémy celostátních soutěží včetně určení pravidel pro postupy a sestupy a výše startovného a kaucí;
  • řídí celostátní soutěže;
  • stanovuje předpisy celostátních soutěží (u elitních soutěží po dohodě s Komisí elitního florbalu a medializace (dále jen KEFAM); ve spolupráci s KEFAM navrhuje úpravy prováděcího předpisu licenčního řádu
  • připravuje termínovou listinu soutěží;
  • schvaluje takové změny v termínové listině soutěží, které mají dopad na většinu účastníků soutěže;
  • stanovuje strukturu rozpisu soutěží;
  • sleduje rozdělení družstev do celostátních soutěží a doplňuje případná volná místa;
  • ukládá pořádkové pokuty za zvláště závažné neplnění povinností pořadatelů a účastníků soutěží;
  • na základě kontroly ZOU dává podněty pro Disciplinární komisi (dále jen DK), případně KRD;
  • navrhuje propozice pohárových soutěží a jejich termínovou listinu;
  • navrhuje místo pořádání a případně i spolupořadatele finále pohárových soutěží;
  • metodicky vede regiony v oblasti ligových soutěží;
  • vydává doporučení pro strukturu a systémy regionálních soutěží;
  • navrhuje úpravy rozpočtu v oblasti celostátních soutěží;
  • navrhuje postupy v oblasti sportovně technického vybavení;
  • schvaluje hřiště a haly pro oficiální soutěže (u elitních soutěží po dohodě s KEFAM);
  • navrhuje vývoj nároků na haly v oblasti soutěží
  • připravuje další materiály na základě žádosti VV;
  • vyjadřuje se k materiálům předloženým ostatními komisemi;
 2. Výsledky těchto činností a zprávy o jejich plnění jsou na základě žádosti předkládány VV. K platnosti některých usnesení KS je nutné, aby je předem schválil, případně vzal na vědomí VV.
 3. VV na základě činnosti KS:
  • bere na vědomí:
   • pololetní zprávu o průběhu ligových soutěží;
   • informaci o sankcích udělených jednotlivým klubům;
   • znění prováděcích předpisů k plnění pravomocí a povinností KS a jejich změny;
   • návrhy znění předpisu o povinnosti vedoucích družstev u oddílů startujících v soutěžích;
   • návrhy znění předpisů pro pořadatele utkání soutěží;
   • doporučení pro strukturu a systémy regionálních soutěží;
   • místo pořádání finále pohárové soutěže;
   • návrh důležitých termínů KS a jejích akcí;
   • návrh postupu v oblasti sportovně technického vybavení;
  • schvaluje:
   • koncepci oblasti ligových soutěží a její změny;
   • změny ve struktuře ligových soutěží;
   • složení a návrhy na změny ve složení KS;
   • hrací systémy celostátních soutěží včetně určení pravidel pro postupy a sestupy a výše startovného a kaucí;
   • návrh termínové listiny soutěží;
   • hrací systém pohárových soutěží a jeho termínovou listinu;
   • návrh člena licenční komise
   • návrh úprav prováděcího předpisu licenčního řádu
   • návrh vývoje nároků na haly v oblasti soutěží
Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Statut  nabývá účinnosti na základě schválení VV dne 17. 8. 2021.

Doplňující dokument KS

Standardní postupy při rozhodování KS